کالری پاپ کورن: رژیم غذایی


100 گرم ذرت بوداده حدود 375 کالری است. وزن آن باید تقریباً برابر هسته باشد ، زیرا ظاهراً غذای بسیار خشکی است. هرگونه تغییر در وزن بسیار حاشیه ای خواهد بود و فقط یک باقی مانده باقی می ماند.

کالری فرض می کند که هوا ترک خورده است و هیچ روغن / کره ای به آن اضافه نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید