900-1200 کالری سالم نیست؟ : رژیم غذایی


بنابراین ، من حدود 20 پوند وزن کم می کنم. من به L 600 خودم نگاه می کنم. زندگی و این شرم آور است که بخواهم ، اما…

چرا 600 کیلوگرم می توانند میزان کالری دریافتی خود را به 900-1200 کالری کاهش دهند ، در حالی که به عنوان یک زن 150 کیلوگرمی سعی می کند 130 کیلوگرم وزن کم کند ، به من می گویند 1200 کالری بسیار کم است؟ فقط برای علم پشت آن iousubopiten. من احساس می کنم که یک فرد 600 کیلوگرمی می تواند کالری بیشتری بخورد و همچنان وزن خود را کاهش دهد و شخصی مانند من می تواند خیلی کمتر غذا بخورد بدون اینکه متابولیسم را مختل کند. من بهترین نتایج را در کاهش وزن با رژیم غذایی 1200 کالری در روز می بینم و احساس خوبی دارم ، بنابراین کمی گیج شده ام.

دیدگاهتان را بنویسید