۶۰ نسبت اجتناب کرده اند کمیت کل سدهای استان تمیز است


الغفاری افزود: در جاری حاضر ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند کمیت کل سدهای استانداری تمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به مدیریت بلعیدن آب در بخش های مختلف ملاحظه ویژه شود.

سد

عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از نمایندگی آب قلمرو ای اردبیل اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای سال آبی تاکنون ۱۶۱ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای این استان شده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۴ نسبت افزایش داشته است. نسبت به مدت درست مثل سال قبلی.”

رضا غفاری افزود: در جاری حاضر حدود ۱۶۱ میلیون مترمکعب اجتناب کرده اند سدهای ۴۰۲ میلیونی استانداری {پر شده} کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۵ نسبت کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: همراه خود وجود افزایش نهاده ها همچنان کسری مخازن سدهای غول پیکر در استانداری محسوس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درآمد در صورت تداوم تنها ممکن است بخشی اجتناب کرده اند مابه التفاوت مخازن را تشکیل دهد.

معاون ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از نمایندگی آب قلمرو ای اردبیل تصریح کرد: سال قبلی {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن افزایش بلعیدن در بخش های مختلف، ذخایر آب در استانداری پایین سدها به حداقل رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود بارندگی های جدیدترین، کسری باقی مانده است پایین سدهاست جبران نشده است.

وی همراه خود ردیابی به کمیت ذخایر سدهای ارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداآورین اظهار داشت: متاسفانه کمیت ذخایر سدهای مذکور نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته به همین ترتیب ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ نسبت کاهش داشته است.

الغفاری افزود: در جاری حاضر ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند کمیت کل سدهای استانداری تمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به مدیریت بلعیدن آب در بخش های مختلف ملاحظه ویژه شود.

وی همراه خود ردیابی به فینال مورد سد یامچی شناخته شده به عنوان مهمترین سد استان {به دلیل} تامین آب شرب وسط استان، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۳۸ میلیون مترمکعب آب در پایین سد یامچی ترکیبی آوری شده کدام ممکن است ۱۲ نسبت را آرم می دهد. . نسبت به سال قبلی مرتفع است.

الغفاری اظهار داشت: به کشاورزان بالادست مخازن سد پیشنهاد می کنیم به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز فصل استفاده از اجتناب کرده اند هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آب مازاد اجتناب کرده اند آب خودداری کنند به همان اندازه در {پاسخ به} افراد شریف استانداری آبگیری سدها انجام شود. .

60 درصد از حجم کل سدهای استان خالی است

۶۰ نسبت اجتناب کرده اند کمیت کل سدهای استان تمیز است