۶ اشتباهی که باید از آنها اجتناب کنید


در این مقاله به ۶ اشتباهی که در زندگی ما رخ داده است می پردازیم.

خطای اول: وقتی اشتباه می کنید خود را سرزنش کنید.

جایگزین صحیح: به جای سرزنش کردن، نقاط ضعف خود را شناسایی و توسعه دهید.

خطای دوم: وقتی هستید وانمود کنید که خوب هستید.

جایگزین صحیح: در مورد احساس خود با یکی از اعضای خانواده یا مشاور مورد اعتماد خود صحبت کنید.

خطای سوم: با این باور که برای ارزشمند بودن، باید موفق باشید.

جایگزین صحیح: سعی کنید برای ارزش های خود بجنگید و به یاد داشته باشید که موفقیت یعنی رشد، نه رسیدن به هدف.

اشتباه چهارم: تشخیص و سرکوب احساسات بدی که دارید.

جایگزین صحیح: منشأ احساسات خود را با کمک یک مشاور کشف کنید و یاد بگیرید که آنها را کنترل کنید و سرکوب نکنید.

خطای پنجم: اینکه فکر می کنید به کمک نیاز ندارید و از کسی کمک نمی خواهید.

جایگزین صحیح: این کاملاً درست است که از افراد قابل اعتماد کمک بخواهید.

اشتباه ششم: با این باور که همیشه همان جایی که هستید می مانید.

جایگزین صحیح: من می توانم شرایطم را تغییر دهم و با توسعه مهارت هایم و ایجاد روابط مناسب وضعیتم را بهبود بخشم.

نویسنده: محدث روانشناس ایرانی