۵۰ نسبت تقاضای بازار مسکن تقاضای سرمایه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مصرفی استمحمد الملکی کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر بخش مسکن در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ضربان قلب بازار ذکر شد: بر مقدمه آمار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مسکن در سال های فعلی، حدود ۵۰ نسبت پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای مسکن {در این} بازار، تقاضای سرمایه ای است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط در بخش.» اقتصاد کلان باعث ورود برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند کالاهای مصرفی مشابه با مسکن به بخش کالاهای سرمایه ای شده است.

قیمت کاذب در بخش مسکن همراه خود تاکید بر سرمایه داری

وی یکپارچه داد: اکنون برخی کالاهای مصرفی حتی در بخش صنایع غذایی وارد بخش سرمایه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انگیزه کسب اجتناب کرده اند آنها افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد اصولاً اجتناب کرده اند سرمایه است. در چنین شرایطی خالص است کدام ممکن است مسکن کدام ممکن است نگاه به گذشته خوب کالای مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ای بوده، در بخش جلوه بیشتری پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بخشی اجتناب کرده اند سرمایه شخصی را دسترس در بازار مسکن کنند کدام ممکن است طبیعتا باعث الهام بخش قیمت های کاذب تبدیل می شود. {در این} زمینه افزایش یابد.

توقف سرمایه هر دو انجماد سرمایه باعث افزایش قیمت مسکن شد

این کارشناس مسکن ذکر شد: تقاضای سرمایه ای کدام ممکن است نگاه به گذشته در نتیجه کسب می شد به سمت افزایش تقاضای کاذب قفل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} افتادگی وارد بازار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نمی شود. بخشی اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن در سال های فعلی {به دلیل} برداشتن سرمایه هر دو تحریم ها {بوده است}.

به مدت ده سال سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در ملت ضعیف داشت

وی علاوه بر این دانستن درباره ضعیف مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتب سازی افزایش تقاضا در بخش مسکن ذکر شد: آماری کدام ممکن است مقامات فعلی اجتناب کرده اند ضعیف سالانه خوب میلیون واحد مسکونی حاضر کرده است، آمار دقیقی اجتناب کرده اند خواستن به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز سالانه مسکن در سال جاری است. ملت. . این خواستن اجتناب کرده اند اوایل دهه نود دسترس در بازار موجود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یکی ۲ سال در ۱۰ سال قبلی، ما به هیچ وجه به این آمار نزدیک نشده ایم. در سال‌های تولید دیگری حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل سال ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه حدود ۶۰۰ هزار واحد در صورت تقاضا هر دو خوردن {در این} بازار جمع شده می‌شود.

قیمت خانه همراه خود امکانات کسب متعدد اجتناب کرده اند خانوار ها شکاف زیادی دارد

المالکی ذکر شد: در واقع قابل انجام است تقاضا هر دو تقاضای خوردن کننده به تقاضای دقیق نزدیک نشود از قیمت مسکن همراه خود امکانات کسب متعدد اجتناب کرده اند خانوار ها شکاف دارد، با این حال نگاه به گذشته سالانه حدود ۶۰۰ هزار واحد تقاضای جمع شده موجود بوده. ده سال.”

۲ رویکرد مشخص در مونتاژ مسکن در ملت را دلیل دهید

این کارشناس مسکن در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است بخش شخصی بیشترین عملکرد را در مونتاژ مسکن داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا بخش شخصی در مسکن کت و شلوار همراه خود تقاضا نبوده است، خاطرنشان کرد: برای تامین مسکن ۲ رویکرد موجود است. رویکرد اول اینجا است کدام ممکن است بهبود مسکن اجتناب کرده اند منظر سرمایه‌گذاری به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مورد توجه قرار گرفت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد {در این} منظر افزایش بازده سرمایه‌گذاری {در این} بخش {است تا} بخش شخصی الهام بخش به افزایش سرمایه‌گذاری {در این} بخش شود.

فاصله های تورم، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی ناشی اجتناب کرده اند درآمد

وی یکپارچه داد: رویکرد غالب در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن طی ۳۰ سال قبلی اینجا است کدام ممکن است بازده {در این} بخش بالا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال هایی کدام ممکن است اجزا کارآمد بر بازده سرمایه اصولاً بود، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نیز رشد گرفت کدام ممکن است در نتیجه فاصله هایی شد. افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد هیپرتروفیک بود

رویکرد تقاضا محور متنوع رویکرد سرمایه داری تبدیل می شود

مالکی افزود: بخش مسکن همواره بین رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی در نوسان {بوده است}، با این حال رویکرد متنوع اینجا است کدام ممکن است به بخش مسکن شناخته شده به عنوان خوب کالای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفت نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد را شناخته شده به عنوان خوب کاتالیزور برای بهبود مسکن افزایش ندهیم، اما علاوه بر این باید مورد توجه قرار گرفت کنیم. با اشاره به مسکن اجتناب کرده اند سمت تقاضا.» باید امتحان شده کرد به همان اندازه قیمت مسکن بودجه قیمت برای خانوارها به گونه‌ای باشد کدام ممکن است همه خانوارها بتوانند به مسکن می خواست شخصی ورود داشته باشند. این بدان معناست کدام ممکن است غیر از برای درمان درآمد برای سرمایه گذار، همراه خود این سیستم های حمایتی مشابه با سریع پایین، دلالی ملک برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن همراه خود قیمت هایی نزدیک به قیمت مونتاژ، شرایط مسکن را فراهم کرده {است تا} شرایط بهتری برای خانوار ها فراهم شود.

وی تاکید کرد: در صورت به وجود برخورد کردن این شرایط، پیمانکارانی کدام ممکن است تمایل دارند همراه خود درآمد ارزان وارد بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز شوند، وارد این بخش خواهند شد.

این کارشناس بخش مسکن ذکر شد: رویکرد درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد مونتاژ مسکن برای گروه های هدف اجتناب کرده اند جمله فرآیند هایی بود کدام ممکن است در بخش مسکن به کار گرفته شد با این حال در سال های فعلی اصولاً رویکرد درآمد سرمایه گذار هر دو رویکرد لیبرال در پیش گرفته شده است. همین الان.