۴ هزار ماموریت نیمه‌تمام عمرانی در ملت داریم


وی همراه خود ردیابی به این کدام ممکن است در جاری حاضر ۴ هزار ماموریت نیمه‌تمام عمرانی در ملت داریم ذکر شد: پیشرفت این ماموریت‌ها بین ۵ به همان اندازه ۹۰ نسبت متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امری مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی {است تا} همراه خود در دسترس بودن اواراق مشارکت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند راه‌های نجات‌بخش پایان دادن ماموریت‌های نیمه‌تمام بتوانیم کارهای عمرانی فشرده‌ای را در درجه ملت به مرحله اجرایی برسانیم.

محمود عباس زاده

مشاور مردمان مشگین‌شهر در مجلس ذکر شد: ماموریت پایین‌گرمایی مشگین‌شهر بعد اجتناب کرده اند ۲۰ سال در مرداد ماه ۱۴۰۱ افتتاح می‌شود.

محمود عباس‌زاده مشکینی  تصدیق شد: در جاری حاضر امتحان شده مقامات سیزدهم بر تیز کردن بدهی‌های مقامات در گذشته در قالب اوراق مشارکت است کدام ممکن است سبب تحریک کردن مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شرایط روی حیله و تزویر مالی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ نسبت دارایی ها ملت حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها صرف تیز کردن حقوق کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای آن‌ها می‌شود.

وی همراه خود ردیابی به این کدام ممکن است در جاری حاضر ۴ هزار ماموریت نیمه‌تمام عمرانی در ملت داریم ذکر شد: پیشرفت این ماموریت‌ها بین ۵ به همان اندازه ۹۰ نسبت متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امری مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی {است تا} همراه خود در دسترس بودن اواراق مشارکت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند راه‌های نجات‌بخش پایان دادن ماموریت‌های نیمه‌تمام بتوانیم کارهای عمرانی فشرده‌ای را در درجه ملت به مرحله اجرایی برسانیم.

مشاور مردمان مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلل در اجرای ماموریت‌های عمرانی در برخی بخش‌ها واضح است کدام ممکن است به همین منظور باید وضعیت مناسبی را اجتناب کرده اند حیث افزایش دارایی ها درآمدی در درجه ملت تحمیل کنیم بعد از همه این در حالی است کدام ممکن است ورزش‌های عمرانی خوبی نیز در بخش‌های اجرایی در جاری انجام است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ردیف سراسری تامین شده است.

عباس‌زاده مشکینی خاص کرد: نیازمند مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مسئولان برای فریب دادن اعتبارات به تعیین کنید فشرده هستیم به همان اندازه بتوانیم همراه خود به خودت را پیدا کن رساندن ماموریت‌ها نسبت به تخصیص اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها ماموریت‌ها اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌ها را به نحو احسن در درجه ملت اجرایی کنیم کدام ممکن است این موضوع به نوبه شخصی حائز اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی است.

وی تصریح کرد: افتتاح ماموریت پایین‌گرمایی مشگین‌شهر همراه خود هدف پایان دادن سبد نشاط ملت در اصل کار قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود بعد اجتناب کرده اند ۲۰ سال بتوانیم مرداد ماه امسال این ماموریت را همراه خود از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی‌های اخیر افتتاح کنیم کدام ممکن است این موضوع در جاری حاضر شناخته شده به عنوان میل اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم مطرح است.

محمود عباس زاده:4 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور داریم

۴ هزار ماموریت نیمه‌تمام عمرانی در ملت داریم