۱۰ ترفند برای مطالعه کتاب


باید جایگزین خوبی برای تحمیل عالی رفتار انصافاً مربوط به بررسی تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت نکاتی رفتار بررسی را در شخصی تحمیل کنید.

کتابخانه دانشگاه

بر ایده بخش مورد کنجکاوی، نیازهای کاری، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بسیاری کتاب خوشایند انواع کنید. معقول به داستان مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی سنگینی نکنید.

عالی این سیستم روزانه، ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلی {برای شروع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بندی بررسی اکتسابی کنید. این سیستم را طوری ترتیب کنید کدام ممکن است در صورت عقب افتادن، امکان جبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش وجود داشته باشد به همان اندازه همراه خود به سختی تاخیر تخلیه نشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل این سیستم را محدود نکنید.

زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند بررسی دلخواه شخصی را پیدا کنید. نوع نشستن، مکان مکانی، استفاده اجتناب کرده اند نشانک ها، جادوی سایه زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نوع نوشیدنی داغی کدام ممکن است هنگام بررسی کتاب ارائه می دهیم می چسبد. {به طور خلاصه}، بررسی را به ۱ مناسبت لذت بخش تغییر کنید.
عالی تنظیم بررسی دستی همراه خود آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی بیش از حد تحمیل کنید. مکانی دستی کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} عالی ساعت با بیرون تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما هدف اصلی کنید.

کتاب های بی نظیر را به راحتی در دسترس است داشته باشید به همان اندازه همه وقت بدانید مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ممکن است چقدر که همچنان ادامه دارد.

اجتناب کرده اند کتاب های صوتی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن های بررسی غافل نشوید. این این سیستم ها همراه خود مطالعه بازخورد دیگران با توجه به تأثیر ارائه می دهیم در انواع کتاب کمک می کنند.

عالی دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدم پیدا کنید، همه عامل همراه خود هم لذت بخش تر است. عالی تجهیزات گلف کتابخوانی سازماندهی کنید، اختصاص داده شده شوید کدام ممکن است تعدادی از صفحه را در یک واحد زمان بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این ترفند شخصی را در موقعیتی قرار دهید کدام ممکن است اجتناب کرده اند مطالعه اوقات خوبی داشته باشید.

کتاب های متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی هندزفری روی گوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت شخصی داشته باشید. عالی کابل مخصوص برای پیوستن گوشی به منتشر شده کننده ماشین تهیه کنید. ممکن است حتی عالی کتاب چاپی می آورم به همان اندازه کتاب را در در هر زمان که همراه خود ملاحظه به شرایط بی فایده احیا کنم.
کتاب هایی کدام ممکن است چیزی ارائه می دهیم اضافه نمی کنند، خواندنشان روی حیله و تزویر است هر دو تخلیه نمی شوید را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب جدیدی را آغاز کنید. با این حال مواظب باشید {در این} مرحله {به دلیل} تنبلی بیش از حد در کتاب ها زیاده روی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده روی نکنید.

شخصی را الهام بخش کنید همراه خود هر مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالشی کدام ممکن است تصمیم گیری می کنید به شخصی پاداش دهید. مثلاً به سینما بروید، پارک کنید هر دو برای شخصی پاداش بخرید.

نویسنده: سیدورنا الساداتی

کتابخانه