یک سوال اساسی فرضی درباره تغییر شیوه زندگی رژیم غذایی: تغذیه


بنابراین اگر کسی ناخودآگاه هفته ها یا حتی روزهای سکته قلبی را به دلیل رژیم غذایی ناسالم و شیوه زندگی خود بگوید ، فرضی است ،

آیا با رژیم غذایی شدید و تغییر شیوه زندگی می توان حمله قلبی را رد کرد؟

یا فکر می کنید زمانی وجود دارد که ، هر چقدر هم که تغییر کرده و به رژیم غذایی / شیوه زندگی سالم پایبند باشید ، حمله قلبی اجتناب ناپذیر است؟

دیدگاهتان را بنویسید