گهی زین به پایینزمانی علوی وزیر سابق داده ها در واقع در گذشته اجتناب کرده اند درخشیدن ستاره اقبالش همراه خود روی کار برخورد مقامات روحانی بعنوان استناد اجتناب کرده اند قالیباف چکیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید نوع نگاهش به محسن رضایی را این گونه خاص کرد:

 

منصفانه طلبه شهرستانی پس اجتناب کرده اند گذراندن دروس مقدماتی در محضر درک بومی، عازم قم میشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا دروس تکمیلی را آنقدر میخواند کدام ممکن است شخصی مرجع تقلید تبدیل می شود؛مناسب است کدام ممکن است آن طلبه در حال حاضر شخصی مرجع تقلید است ولی احترام آن درک بومی را محافظت خواهد کرد