گاهی خودم را به خاطر افکارم سرزنش می کنم


اجتناب کرده اند اطرافیانم شکایت می کنم، عصبانی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی اجتناب کرده اند آنها متنفرم، چه کنم؟

گاهی خودم را به خاطر افکارم سرزنش می کنم

خوب پرس و جو:

اطرافیان من می خواهم همراه خود رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه های شخصی عصبی هستند. اجتناب کرده اند بازو اطرافیانم از نزدیک عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت می شوم، این دلیل است اجتناب کرده اند اصولاً آنها گله مند، عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی متنفرم. گاهی خودم را به خاطر این ایده ها سرزنش می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت متاسفم.

پاسخ:

رمز و راز گرامی، در گذشته اجتناب کرده اند هر اقدامی باید ابتدا دلیل برای عصبانیت شخصی را بازرسی کنید کدام ممکن است قابل انجام است بافت ناامیدی معامله با نشده، ضربه خصوصی هر دو خوب دلیل برای هورمونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیولوژیکی باشد، با این حال روزی کدام ممکن است همه احساسات عقب کشیدن فوق العاده شدیدی را تخصص می کنند، بلافاصله می پرسند اجازه دهید. این احساسات عقب کشیدن حتی اجتناب کرده اند شر آنها خلاص می شوند. آنها آغاز به توهین به دیگران هر دو ابراز فیزیکی نگرانی شخصی می کنند. علاوه بر این نگرانی شخصی را به تعیین کنید نشخوار ذهنی، ریختن آن بر روی شخصی، توهین به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر بافت عذاب وجدان به خاطر توهین به دیگران نماد می دهید. آزار دهنده است کدام ممکن است علاوه بر این بافت عصبانیت، بافت گناه نیز می کنید. همین جا چندتا سریع برای شما ممکن است هست.

بازو اجتناب کرده اند سرزنش شخصی بردارید

اولین پیشنهاد من می خواهم ارائه می دهیم اینجا است کدام ممکن است خودتان را سرزنش نکنید از عصبانیت خوب بافت خالص درد عاطفی است کدام ممکن است تخصص کرده اید. {همه ما} دردهایی (تله های روانشناختی) در شخصی داریم کدام ممکن است باعث تبدیل می شود دیگران اجتناب کرده اند شخصی، شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا تعبیر نادرست کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر عبارت ای کدام ممکن است دیگران می گویند، تله های روانشناختی ما سرزنده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازو دیگران عصبانی می شویم. متعاقباً اجتناب کرده اند ممکن است آرزو می کنم همراه خود کمک روان درمانگر (قالب) به دام های روانشناختی شخصی پی ببرید.

مدیریت نگرانی را یاد بگیرید

درک کنید کدام ممکن است عصبانیت خوب بافت انصافاً زودگذر است. روزی کدام ممکن است عصبانی هستید بعد اجتناب کرده اند مدتی تولید دیگری هیچ عصبانیتی وجود نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب جلب رضایت نامناسب همراه خود عزیزتان قابل انجام است پله های ارتباطی را پایین اوج شخصی اجتناب کرده اند بین ببرید. چون آن است می شناسید نگرانی را می توان مدیریت کرد. ما رفتارهای زنده را اجتناب کرده اند دیگران تحقق یافته است ایم، آنها را مدیریت می کنیم. راه های دقیق ابراز نگرانی را بیاموزید. شناخته شده به عنوان مثال، پس اجتناب کرده اند اینکه همراه خود یکی اجتناب کرده اند نزدیکان شخصی عصبانی از حداکثر، به او اطلاع دهید کدام ممکن است بعداً با توجه به آن صحبت خواهید کرد. همراه خود دیگران حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می توانید، در گذشته اجتناب کرده اند بروز هرگونه رفتار عصبانی، دوم ای اطراف را انصراف کنید.

نوشته شده توسط : هدی معتمد الصنیع | کارشناسی ارشد روانشناسی علمی