گاز هیکل چگونه تامین تبدیل می شود؟


برخلاف تذکر عموم، همه کربوهیدرات ها ناسالم نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل برای تامین نشاط به آن است ها احتیاج دارد.

سوخت بدن چگونه تامین می شود؟

کربوهیدرات‌ها مشهور بدی دارند. وقتی اشخاص حقیقی دچار {اضافه وزن} می‌شوند، معمولاً اولین بی ارزش بی نظیر کربوهیدرات‌ها هستند.

مناسب است، کربوهیدرات های ناسالم هم وجود دارند، با این حال همه کربوهیدرات ها ناسالم نیستند. کربوهیدرات‌ها اجتناب کرده اند این تذکر کدام ممکن است گاز هیکل ممکن است را تامین می‌کنند، مهم هستند.

کربوهیدرات آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده

کربوهیدرات هایی کدام ممکن است البته است در غذاهای طبیعی کشف شد می‌شوند، معمولاً کربوهیدرات‌های خوبی هستند. به اکثریت اینها کربوهیدرات، کربوهیدرات پیچیده مشاوره می‌شود کدام ممکن است سیستم گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم هیکل را آسانسور می‌تدریجی.

کربوهیدرات های ناسالم شناخته شده به عنوان نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند به غذاهای فراوری شده اضافه می‌شود.این‌ها کربوهیدرات های آسان هستند کدام ممکن است در جریان خون فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قند خون تغییر می‌شود. اجتناب کرده اند جمله اکثریت اینها کربوهیدرات ها می‌توان نان سفید،ماکارونی، شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج سفید را عنوان برد.

فیبرها، نشاسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندها

کربوهیدرات‌های آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده، به ۳ دسته جدا کردن می شوند: فیبرها، نشاسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندها

فیبر اجتناب کرده اند غذاهای طبیعی به بازو می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کربوهیدرات پیچیده است کدام ممکن است در کل هضم به طور درست تجزیه نمی‌شود. به عنوان جایگزین، اجتناب کرده اند روده ممکن است رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هضم تولید دیگری داروها مغذی کمک می‌تدریجی. علاوه بر این همراه خود مصرف کردن فیبر ممکن است مدت بیشتری بافت سیری می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پرخوری جلوگیری خواهید کرد.

دارایی ها خوشایند فیبر عبارت اند اجتناب کرده اند:

حبوباتی معادل عدس، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات همراه خود منافذ و پوست هر دو دانه های خوراکی

آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه ها

غلات درست معادل کینوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو دوسر

برنج اسپرسو ای، ماکارونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست

نشاسته ها کربوهیدرات های پیچیده هستند. کار کردن نشاسته ها درست مثل فیبر است. ممکن است آ‌ن‌ها را دیرتر هضم می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی را تامین می‌کنند.

نشاسته هم در متعدد اجتناب کرده اند غذاهای درست مثل کشف شد می‌شود:

حبوبات، در سطح اول لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود

میوه ها

غلات درست

سبزیجات، در سطح اول ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب زمینی

قندها به ۲ صورت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصنوعی هستند.

قندهای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر خالص، کربوهیدرات‌های آسان هستند، به این تکنیک کدام ممکن است برای عجله توسط هیکل پردازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب افزایش ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقبا افت فوری قند خون خواهند شد.

فواید کربوهیدرات های مفید

اجتناب کرده اند آن جایی کدام ممکن است کربوهیدرات ها گاز هیکل ممکن است هستند، ضعیف کربوهیدرات های مفید می‌تواند آثار عقب کشیدن در هیکل داشته باشد.
کربوهیدرات ها به اندام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های مختلف هیکل ممکن است معادل ذهن، کلیه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گوارش گاز می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کسانی که رژیم غذایی با بیرون کربوهیدرات کافی داشته باشید، قابل دستیابی است دچار عوارض، خستگی، نقطه ضعف، نداشتن هدف اصلی، حالت تهوع، یبوست، ضعیف ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی شوید.

همراه خود فرآیند بشقاب داروها اجباری را به بدنت برسان

برای بهره مندی اجتناب کرده اند رژیم غذایی شامل کربوهیدرات های مفید، اجباری نیست متخصص خورده شدن باشید هر دو کربوهیدرات ها را بشمارید.

فرآیند Plateیا بشقاب، روشی قادر مطلق برای هدف اصلی بر کربوهیدرات های مفید است. به این تعیین کنید کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند بشقاب ممکن است باید سبزیجات غنی اجتناب کرده اند فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نشاسته باشد. عالی چهارم بشقاب باید غذاهای نشاسته ای باشد. سبزیجاتی معادل سیب زمینی هر دو حتی عالی دسر میوه ای. عالی چهارم آخر بشقاب هم باید پروتئین با بیرون چربی باشد.

در مقابل بردن متفاوت کنید

انصراف کربوهیدرات های ناسالم می‌تواند دردسر باشد.ممکن است باید در مقابل بردن، سوئیچ برای آن‌ها پیدا کنید. برای مثال در مقابل نوشابه، آب گازدار را بررسی کنید. در مقابل نان سفید، نان سبوس دار را محدوده کنید. ممکن است همراه خود به سختی امتحان شده می‌توانید کربوهیدرات های ناسالم را همراه خود کربوهیدرات های خوشایند متفاوت کنید.

مترجم : مهسا کسنوی تأمین: webmd