کمالوندی: مواظب گروسی باش – میهن جدید


سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به ایسنا گفت: به مدیرکل آژانس دوست توصیه می کنم از اظهارات رسانه های غیرحرفه ای با لحن سیاسی دوری کنند.

کمالوندی: گروسی باید مراقب باشد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به ایسنا گفت: به مدیرکل آژانس دوست توصیه می کنم از اظهارات رسانه های غیرحرفه ای با لحن سیاسی دوری کنند.

بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: واضح است که در صورت بروز مشکلات فنی باید به صورت تخصصی در حیطه وظایف آژانس مطرح و از کانال ها و سازوکارهای معمول آژانس نظارت شود. بدیهی است که اینجا عرصه چنین تعاملات رسانه ای نیست.

وی ادامه داد: از مدیرکل آژانس انتظار می رود به عنوان رئیس نهاد حقوقی بین المللی از اظهارات و مواضع سیاسی فاصله گرفته و مراقب باشد که روابط بین اعضای آژانس پیچیده نشود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بدون تردید برخی اظهارات غیرسازنده و برخوردهای سیاسی اوضاع را پیچیده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از ایسنا، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در گفتگو با رسانه های غربی درباره مواضع سیاسی خود در قبال مذاکرات برجام صحبت کرد که موجب تعجب افکار عمومی به ویژه در ایران شد. این اظهارات مدیر کل آژانس پس از سفر وی به سرزمین های اشغالی آشکارتر شد.

منبع: ایسنا