کلا بدشانس هستم


توصیه خصوصی: برای از گرفتن منصفانه اقامت بدشانس چه کار کنم؟

پسر کوچولو: من این روزها کلا بدشانس هستم

منصفانه پرس و جو:

پسرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دانشجوی ۲۴ ساله مدتی است کدام ممکن است اقامت ام در فلاکت است. هرچقدر هم امتحان شده کنی بی اثر است. ترم قبلی در دانشکده افتادگی شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارم ضرر داشتم. باید چکار کنم؟

پاسخ:

معما گرامی، برخی اشخاص حقیقی پریشانی را مسئله بی نظیر اتفاقات خطرناک در اقامت شخصی می دانند. همراه خود به سختی تأمل می توان اکتسابی کدام ممکن است نسبت دادن اتفاقات خطرناک اقامت به دلیل برای احتمال، برای دوم ای بافت اوقات فراغت تحمیل می تنبل، با این حال برای تحمیل تنظیم ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در اوقات فراغت، باید در جستجوی راه عکس بود. همین جا چندتا توصیه برای شما ممکن است هست.

اجتناب اجتناب کرده اند پاسخگویی

ایده مستندسازی منصفانه موضوع بی نظیر در روانشناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آن روشن جمع کردن قوانینی است کدام ممکن است استفاده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهایی کدام ممکن است در امتحان شده برای توجیه رفتارها مرتکب می شویم. اشخاص حقیقی معمولاً موفقیت را به اجزا درونی (امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست را به اجزا بیرونی (سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال) نسبت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیامدهای مخرب آن اجتناب می کنند. برای مثال، وقتی شرطی بودن را ساده به اجزا بیرونی نسبت می دهید (بدشانسی، معلم سختگیر، سوالات دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) امکان تنظیم شخصی را فوق العاده محدود می کنید، از وقتی اجزا خارجی را تنها هدف شکست شخصی بدانید، مرتب سازی ناپایدار اجتناب کرده اند پاسخگویی است، ممکن است آن را شناخته شده به عنوان راه بی نظیر اقامت شخصی انواع کرده اید. متعاقباً به جای آن اینکه به همه جوانب در نظر گرفته شده کنید (مثلاً همراه خود امتحان شده می توانم نتیجه بهتری بگیرم)، خواستن به تنظیم را بافت می کنید.

فرآیند های رفع مشکلات شخصی را آزمایش کنید

مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی را روشن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم تمام راه های قابل دستیابی برای رفع ضرر را همراه خود کمک دیگران (دوستان، آشنایان هر دو متخصصان) تعیین مقدار کنید. همراه خود ملاحظه به عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف شخصی بهتر از فرآیند را انواع کنید.

{به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است موفقیت لزوماً به معنای بدست آوردن مناسب به هدف نیست، اما علاوه بر این میزان تلاشی کدام ممکن است برای حضور در هدف شخصی انجام می دهید قطعا ارزش آن را دارد خوش بینانه تری دارد. شناخته شده به عنوان مثال، اگر در دانشکده تحصیل می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ممکن است تکل اثبات است، جدا از این هدف، می توانید به مسیر هدف شخصی نیز ملاحظه کنید (دانشکده قدم گذاشتن، دوستان جدید، آشنایی همراه خود اشخاص حقیقی تا حد زیادی در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) احتمال اتفاقات خوشایند برای هدف بی نظیر ممکن است. جدا از این، این ممکن است انگیزه ای برای شما ممکن است باشد کدام ممکن است همراه خود کنجکاوی بیشتری خانه را انصراف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدرسه هر دو کار بروید.

در دستور احتمال شخصی را افزایش دهید

تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل‌های بسیاری نماد می‌دهد کدام ممکن است به میزانی کدام ممکن است نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها ما برای ما قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت داشته باشد، امکان بدست آوردن به آنها تنظیم می‌تنبل.

شناخته شده به عنوان مثال، اگر تحقیق، کار هر دو مطالعه زبان خارجی برای شما ممکن است ضریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار منصفانه دارد، باید به شبیه به میزان اجتناب کرده اند شخصی پیش بینی تنظیم داشته باشید، با این حال اگر اشیا فوق ضریب بالاتری اجتناب کرده اند تذکر ممکن است دارند ( مثلاً برای مدول) ۵ احتمال موفقیت نیز افزایش خواهد یافت. تحقیق مختلف نماد می دهد کدام ممکن است ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای ما می توانند رفتارهای ما را برای حضور در نیازها تسریع کنند. متعاقباً توصیه تبدیل می شود همراه خود بازگرداندن انتظارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای شخصی با توجه به امتیازات پیرامون شخصی، احتمال شخصی را برای بدست آوردن به نیازها شخصی افزایش دهید.

نویسنده: مصطفی نجمی | کارشناسی ارشد روانشناسی