کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری در پسران


به آموزش داده شده است محققان، اگرچه کرونا عمدتاً بر سیستم تنفسی تأثیر می گذارد، با این حال به احساس های تولید دیگری آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باروری پسران را مختل تدریجی.

کرونا و باروری در مردان

در بررسی‌ای کدام ممکن است هفته قبلی در روزنامه ACS Omega آشکار شد، محققان سطوح پروتئین را در مایع منی مردانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کووید ۱۹ افزایش یافته بودند، ارزیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است حتی بیماری کووید-۱۹ خفیف به همان اندازه متداولمی‌تواند درجه پروتئین را کاهش دهد. به آموزش داده شده است محققان، این کار کردن ساخت مثل پسران را اصلاح می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحول بالقوه است باروری در پسران را مختل تدریجی. اگرچه هاله در سطح اول بر سیستم تنفسی تأثیر می گذارد، با این حال به سایر احساس ها نیز آسیب می رساند. – عواقب ترم بر تجهیزات تناسلی پسران، آنها الگوی‌هایی را اجتناب کرده اند ۱۰ شخص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ مردی کدام ممکن است به تازگی اجتناب کرده اند کووید ۱۹ افزایش یافته بودند، ارزیابی کردند. ارزیابی تکمیل شد. (هیچ یک اجتناب کرده اند پسران سابقه ناباروری نداشتند.) این گروه دریافتند کدام ممکن است افزایش انواع عروق کرونر به طور قابل توجهی انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک اسپرم را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اسپرم خالص کمتری نسبت به مردانی دارد کدام ممکن است کووید ۱۹ نداشته اند.
پروتئین های مرتبط همراه خود باروری، سمنوژلین ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروکاپوزین، کمتر اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند درجه آنها در مایع منی گروه بهبودیافته همراه خود کووید ۱۹ در مقابل همراه خود گروه مفید بود.

مترجم: مهسا کسناوی | تأمین: ایندیا تایمز