{کاهش سرعت} آنلاین؛ اجرای چراغ های ساختار حفاظتیمحمود رشیدی راد در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ضربان قلب بازار همراه خود دقیق اینکه وزیر ارتباطات باقی مانده است دانستن درباره افزایش هر دو افزایش قیمت تعرفه آنلاین اظهار نظری نکرده است، اظهار داشت: آنها در سال های فعلی تقاضای افزایش قیمت ها را داشته اند.

محافظت سیستم آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بهبود زیرساخت آنلاین

وی افزود: تدریجی ماندن تعرفه آنلاین موضوعی است کدام ممکن است در پایان به ضرر خوردن کنندگان {خواهد بود} چرا کدام ممکن است این اپراتورها در موقعیت به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش زیرساخت ها نیستند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای صفحه بحث کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی اظهار داشت: در واقع خالص است کدام ممکن است افزایش تعرفه آنلاین قیمت ارائه دهندگان پرداختی نمایندگی های اینترنتی را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ ارائه دهندگان نمایندگی های کودک، متداولیا عظیم پس اجتناب کرده اند آن افزایش خواهد یافت. افزایش تعرفه در آنلاین.” این بار افراد را پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت خواهید کرد.

پژوهشگر بخش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اینترنتی اظهار داشت: اثربخشی افزایش تعرفه آنلاین به میزان استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع ارائه دهندگان حاضر شده توسط نمایندگی ها وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقامت روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره اشخاص حقیقی عملکرد دارد.

رشیدی راد تصریح کرد: {کاهش سرعت} آنلاین شناخته شده به عنوان اولین گام {کاهش سرعت} آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ساختار ایمنی در شرایط نوری است. خالص است کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند اعمال محدودیت برای اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها منتفع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه تعدادشان کم است با این حال به نفع همه افراد انتخاب می گیرند.

مخالفت فشرده همراه خود نمایندگی های اینترنتی برای متعهد شدن ساختار حفاظتی

یکی اجتناب کرده اند اعضای صفحه بحث کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی اظهار داشت: همراه خود وجود مخالفت های فشرده تیم ها، حرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف، تصویب ساختار حفاظتی مستمر همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران کاهش دیدنی سرعت آنلاین را اجرای بی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی حفاظتی می دانند. برای اجرای آن.”

تأخیر انتخابات صفحه بحث کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اینترنتی

وی در اطلاعیه به تعویق افتادن انتخابات فدراسیون خرده فروشان اینترنتی کدام ممکن است قرار بود روز سه شنبه ۲۲ فروردین برگزار شود، اظهار داشت: انتخابات خرس فشار به تعویق افتاد.