کاخ تاریخی الصمدی به «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» تغییر شد.


شهردار اردبیل در بازدید اجتناب کرده اند بنای تاریخی «خانه صمدی» در قلمرو بازار مسگران اجتناب کرده اند تغییر این کاخ به «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» خبر داد.

محمود صفری

محمود صفری در بازدید اجتناب کرده اند خانه تاریخی صمدی اردبیل اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به تملک شهرداری اردبیل بر این کاخ تاریخی برای دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت، این بنا همراه خود ساختار ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع شخصی یکی اجتناب کرده اند باشکوه ترین بناهای تاریخی است. خانه‌های اردبیل، پس اجتناب کرده اند اتمام سطوح دوباره کار کردن، «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری» در اردبیل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدف اجتناب کرده اند این کار کمک به پیشبرد نیازها زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری شهرداری در امتداد طرف کمک به دوباره کار کردن خانه های تاریخی شهر است.

شهردار اردبیل اظهار داشت: طبق این سیستم ریزی های صورت گرفته، این کاخ به معنای واقعی کلمه هستند به مرکزی برای اجرای این سیستم های مختلف زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری شهرداری اردبیل تغییر احتمالاً وجود خواهد داشت.

محمود صفری: کاخ تاریخی صمدی می شود

کاخ تاریخی الصمدی به «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» تغییر شد.