ژنرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک رئیس جمهور فرانسه بحث برانگیز شده است


خوانندگان دیلی نیاز اجتناب کرده اند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر تصویر جدیدش انتقاد کرده اند.

ژنرال و سبک رئیس جمهور فرانسه بحث برانگیز شده است

خوانندگان دیلی نیاز اجتناب کرده اند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر تصویر جدیدش انتقاد کرده اند.

خوانندگان روزنامه انگلیسی دیلی نیاز اجتناب کرده اند امانوئل ماکرون به خاطر تصویر جدیدش انتقاد کردند. عکاس مناسب رئیس جمهور فرانسه مجموعه ای اجتناب کرده اند عکس های پایین صحنه این گشت و گذار انتخاباتی را آشکار کرده است. در یکی اجتناب کرده اند این عکس ها، مکرون روی کاناپه راحتی نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکمه های پیراهنش نیمه باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند می زند.

بازخورد مشتریان جامعه حاکی اجتناب کرده اند عدم استقبال آنها اجتناب کرده اند این تصویر است.

یکی اجتناب کرده اند مشتریان نوشت: خواه یا نه اجتناب کرده اند این طریق سعی در فریب دادن بچه ها دارد؟ یعنی منصفانه سیاستمدار موی سینه شبیه به چیزی است کدام ممکن است رای دهندگان جوان می بینند؟

مصرف کننده عکس نوشت: اگر در نظر گرفته شده می‌تدریجی رای‌دهندگان را فریب دادن کرده است، در نظر گرفته شده می‌کنم خیلی تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن چیزی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌تدریجی اجتناب کرده اند مردمان روال در اطراف است.

مشتریان علاوه بر این نوشته اند کدام ممکن است این عکس باید بردن شود.

تأمین: اسپوتنیک