چرا بافت سرگیجه دارم؟ هدف بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع آسان


این متن قبلا در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ چاپ شده شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود داده ها جدید {به روز} شده است.

سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم (BPPV) یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین تعیین کنید های سرگیجه محیطی است، به این تکنیک کدام ممکن است این سرگیجه ناشی اجتناب کرده اند اشکال در گوش خانه خواهید کرد است ۹ ذهن خواهید کرد.۱را انتخاب کنید و انتخاب کنید۲ BPPV به وضعیتی اطلاق تبدیل می شود کدام ممکن است در آن رسوبات کریستال های کربنات کلسیم در لابیرنت گوش خانه خواهید کرد جابجا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کانال گوش خواهید کرد ختم تبدیل می شود.

در حالی کدام ممکن است مجرای گوش خارجی، پرده گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش میانی در سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر صدا موقعیت دارند، گوش خانه خواهید کرد مستقیماً در شنوایی دخالت ندارد. به عنوان جایگزین، اندام‌های گوش خانه خواهید کرد به‌عنوان خوب ژیروسکوپ حرکت می‌کنند کدام ممکن است ذهن خواهید کرد را اجتناب کرده اند مکان هیکل خواهید کرد در خانه مطلع می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ذهن خواهید کرد هماهنگ می‌شود به همان اندازه هیکل خواهید کرد را در حین حرکت متعادل تنبل.۳

کریستال‌ها جریان مایعات را مختل می‌کنند، اندام‌های تعادل خواهید کرد را گیج می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث سرگیجه می‌شوند – بافت حرکت هر دو تلنگر همراه خود وجود سکون. چون آن است مدیکال نیوز تودی گزارش داد:۴

حرکت بالا ممکن است در نتیجه سرگیجه شود از کریستال های روی حیله و تزویر به نیروی جاذبه پاسخ می دهند مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بالا در زیر ممکن است در نتیجه سرگیجه در اشخاص حقیقی تحت تأثیر سرگیجه موضعی حمله ای شود:

 • بالا را بچرخانید
 • همراه با بالا دراز کشیده
 • غلت زدن در رختخواب
 • بالا را به ورودی انعطاف پذیر کنید
 • بالا را به عقب انعطاف پذیر کن”

در اشیا از حداکثر، محافظت تعادل به مقیاس کافی برای انجام وظایف روزانه قابل دستیابی است دردسر باشد. علاوه بر این ممکن است همراه خود حالت تهوع، استفراغ، اقدامات غیرطبیعی توجه، عوارض، تعریق، وزوز گوش، دوبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو عدم توافق در کنار باشد.

سایر علل سرگیجه

به غیر اجتناب کرده اند سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم، کدام ممکن است در صورت جابجایی رسوبات کریستالی به وجود می آید، سرگیجه محیطی۵ علاوه بر این ممکن است ناشی اجتناب کرده اند ساخت غیر خالص مایع در موجود در گوش خانه باشد کدام ممکن است باعث افزایش فشار تبدیل می شود. این بیماری شناخته شده به عنوان بیماری منیر شناخته تبدیل می شود.۶

تحریک (بیشتر اوقات ناشی اجتناب کرده اند عفونت ویروسی است۷در هزارتوی گوش درونی خواهید کرد۸ لابیرنتیت (Labyrinthitis) احتمال عکس است کدام ممکن است ممکن است باعث سرگیجه شود. {در این} صورت اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است لابیرنت برای ادغام کردن اندام های شنوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل است، شنوایی خواهید کرد نیز تحمل تاثیر قرار خواهد گرفت.

خیلی شبیه لابیرنتیت، نوریت دهلیزی به عفونت گوش خانه ردیابی دارد، {در این} صورت اعصابی کدام ممکن است گوش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن خواهید کرد را به هم متصل می کنند، تحمل تاثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان خالص داده ها حسی را مختل می تنبل.۹

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علل کمتر شایع سرگیجه محیطی، نوریت آکوستیک است کدام ممکن است روزی رخ می دهد کدام ممکن است خوب تومور غیر بدخیم در عصب جمجمه ای گوش خانه خواهید کرد انبساط تنبل. چون آن است تومور انبساط می تنبل، به اعصاب مجاور فشار می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث سرگیجه، کاهش شنوایی، عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حسی صورت تبدیل می شود.

اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس علاوه بر این ممکن است در نتیجه سرگیجه شود، از سیستم دهلیزی (پاسخگو برای تجزیه و تحلیل مکان خواهید کرد در خانه) نیز همراه خود نواحی اجتناب کرده اند ذهن کدام ممکن است پاسخگو برای اضطراب هستند کار با هم دارد.۱۰

سرگیجه علاوه بر این ممکن است در تأثیر آسیب به سیستم عصبی مرکزی (سیستم عصبی مرکزی کدام ممکن است برای ادغام کردن ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخاع تبدیل می شود) باشد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سرگیجه مرکزی شناخته تبدیل می شود. سیستم عصبی مرکزی خواهید کرد پاسخگو برای مدیریت حرکت بافت عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ محرک های حسی به ذهن خواهید کرد است. در سرگیجه مرکزی، آسیب هر دو اختلال در مخچه، کدام ممکن است وسط تعادل در ذهن خواهید کرد است، در جاری ورزشی است.۱۱

علل بی نظیر سرگیجه مرکزی برای ادغام کردن ضربه مغزی هر دو ضربه مغزی است.۱۲ حمله مغزی،۱۳ مولتیپل اسکلروزیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگرن دهلیزی،۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تومورهایی کدام ممکن است بر ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو نخاع تأثیر می گذارند.

بررسی های تشخیصی BPPV

اکثر اشیا سرگیجه مرتبط همراه خود BPPV شخصی به شخصی در دوره کوتاهی برطرف تبدیل می شود، با این حال اگر اشکال برای تعدادی از روز شکسته نشده داشت هر دو مزمن است، اجتناب کرده اند دکتر مراقبت های اولین شخصی کمک بگیرید. بررسی هایی کدام ممکن است می توانند به تجزیه و تحلیل سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم کمک کنند عبارتند اجتناب کرده اند:پانزدهم

 • بررسی Dix-Hallpike – در حالی کدام ممکن است به پایین دراز کشیده اید، دکتر بالا خواهید کرد را می چرخاند. اگر سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم دارید، این امر در نتیجه سرگیجه تبدیل می شود.
 • الکترونیستاگموس – این آزمایش برای ادغام کردن تبصره اقدامات توجه خواهید کرد در شرایط مختلف است، مشابه روزی کدام ممکن است بالا شخصی را حرکت می دهید هر دو به آفتاب روشن ظاهر شد می کنید.
 • الکتروانسفالوگرام – EEG ورزش ذهن خواهید کرد را مقیاس گیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای رد خوب بیماری عصبی قابل توجه تر استفاده شود.
 • ام آر آی – اسکن ام آر آی نیز قابل دستیابی است برای تصور بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش خواهید کرد برای رد خوب بیماری قابل توجه تر استفاده شود.

اگر دکتر خواهید کرد را تحت تأثیر BPPV تجزیه و تحلیل دهد، قابل دستیابی است فیزیوتراپی را برای سوئیچ رسوبات کریستالی در گوش خانه به جایی کدام ممکن است تعادل خواهید کرد را تحمل تاثیر قرار نمی دهد پیشنهاد تنبل.

فرآیند های مختلفی {برای تغییر} وضعیت ذرات موجود است کدام ممکن است ممکن است به این هدف کف دست یابد، اجتناب کرده اند جمله مانورهای Epley، Foster، Semont را انتخاب کنید و انتخاب کنید Brandt-Daroff.۱۶ اگر نامشخص به BPPV هستید، می‌توانید برای تسکین آن را {در خانه} بررسی کنید.

نحوه انجام مانور Epley برای سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم

{در این} ویدئو، دکتر کریستوفر چانگ نحوه انجام مانور Epley را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه انجام آن برای تعمیر سرگیجه مرتبط همراه خود سرگیجه موضعی حمله ای را دلیل می دهد. چکیده به رئوس مطالب زیر است:

 • به پایین دراز بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بالش زیر تیغه های شانه شخصی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا شخصی را ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سطح به عقب متمایل کنید. بالا شخصی را ۴۵ سطح {به سمت} هر طرفی کدام ممکن است باعث سرگیجه شده است انعطاف پذیر کنید. در این مثال بمانید به همان اندازه روزی کدام ممکن است سرگیجه پایان یابد، معمولاً حدود ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه
 • بالا شخصی را به همان اندازه نیمه {به سمت} تولید دیگری بچرخانید (۹۰ سطح) با بیرون اینکه آن را بلند کنید. ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه تولید دیگری استقامت کنید
 • در مرحله بعد، هیکل شخصی را به سمتی حرکت دهید کدام ممکن است {به سمت} زیرین، {به سمت} پایین ظاهر شد کنید، در حالی کدام ممکن است سرتان ۴۵ سطح اجتناب کرده اند افقی چرخیده است. ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه استقامت کنید
 • آرام بنشین به همان اندازه روزی کدام ممکن است سرگیجه برطرف نشده هر دو به همان اندازه روزی کدام ممکن است سرگیجه برطرف نشده اجتناب کرده اند روبرو شدن

تحقیق۱۷ در شماره ژوئن ۲۰۱۹ Therapeutics and Clinical Risk Management، داده‌های ۳۵۹ فرد مبتلا تحمل معامله با در یک واحد کلینیک زبان چینی را تجزیه و تحلیل کرد. مانورهایی کدام ممکن است در سطح اول مورد استفاده قرار گرفتند مانور Epley را انتخاب کنید و انتخاب کنید “Roast roll” بودند.

شایع ترین دلیل برای BPPV مجرای نیم دایره خلفی (۷۳.۵%) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن مجرای نیم دایره افقی (۲۲.۵%) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد تعدادی از هسته ای (۳.۳%) است. مانورهای جابجایی ذرات ۹۵.۸ سهم اشیا مجرای نیم گرد خلفی، ۱۰۰ سهم مجرای نیم گرد افقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ سهم اشیا تعدادی از هسته ای را رفع کردند.

نحوه اجرای مانور فاستر

برخی انجام مانور Foster Half Somersault را سرراست‌تر می‌دانند، از {نیازی نیست} در رختخواب دراز بکشید. در ویدیوی بالا، چانگ نحوه امتحان کردن این را دلیل می دهد. این می تواند یک چکیده است:

 • ۴ کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زانو بزنید، بالا شخصی را بالا بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ثانیه به سقف ظاهر شد کنید
 • چانه شخصی را {به سمت} زانو انعطاف پذیر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید بالای سرتان روی پایین قرار گیرد. استقامت کنید به همان اندازه روتور پایان یابد، معمولاً حدود ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه
 • بالا شخصی را ۴۵ سطح {به سمت} سرگیجه بچرخانید. ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه استقامت کنید
 • بالا شخصی را در زاویه ۴۵ سطح بچرخانید، سریعاً ۴ کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا بالا بیاورید به همان اندازه سرتان همراه خود پایین تمیز باشد (وضعیت روی میز. ۳۰ به همان اندازه ۶۰ ثانیه استقامت کنید)
 • در حالی کدام ممکن است سرتان در زاویه ۴۵ سطح {به سمت} ناحیه شکسته قرار دارد، فوری بنشینید. در صورت لزوم، این انجمن را پس اجتناب کرده اند ربع ساعت آرامش تکرار کنید

علاوه بر این می‌توانید دستورالعمل‌هایی را برای فرآیند عکس شبیه به تنظیم مکان ذرات، در کنار همراه خود گرافیکی کدام ممکن است مکان هیکل را نماد می‌دهد، در اینترنت‌موقعیت یابی کلینیک کلیولند بیابید.۱۸

متفاوت های تولید دیگری برای BPPV

سرگیجه موضعی حمله ای خوش خیم کدام ممکن است به مانورهای تنظیم مکان پاسخ نمی دهد، می توان همراه خود بتاهیستین معامله با کرد. به گزارش روزنامه در سراسر جهان وزوز گوش،۱۹ بتاهیستین “همراه خود افزایش میکروسیرکولاسیون در هزارتو، تسکین مختصر مدت علائم حاد مرتبط همراه خود BPPV را پیشنهادات…”

خوب متفاوت خالص، خوردن جینکو بیلوبا است. این گیاه زبان چینی معمولاً برای معامله با سرگیجه استفاده تبدیل می شود از به ترتیب جریان خون به ذهن {کمک می کند}. طبق خوب تحقیق،۲۰ جینکو به مقیاس بتاهیستین کارآمد است.

موکسی‌بوسشن زنجبیل، کدام ممکن است قابل دستیابی است خواستن به مراجعه به حداقل یک متخصص طب سوزنی مجاز داشته باشد، متفاوت عکس است. این برای ادغام کردن استفاده اجتناب کرده اند خوب تکه نازک زنجبیل نپخته روی منافذ و پوست (در محل سطح طب سوزنی صحیح) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس توصیه خوب تکه نابود شد موکسا روی منافذ و پوست است.

در یک واحد تحقیق،۲۱ خاص شده است کدام ممکن است تکه تکه شدن زنجبیل در سطح طب سوزنی موسوم به Tinggong (SI 19) سرگیجه را به طور موثرتری نسبت به فرآیند های تنظیم مکان ذرات توسط خودم افزایش می بخشد.

معامله با های مرسوم برای سایر انواع سرگیجه

اگر مشکلی در عفونت گوش خانه وجود داشته باشد، معامله با باید عفونت را برطرف تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اصولاً عفونت‌های گوش خانه توسط ویروس‌ها به‌جای میکرو ارگانیسم‌ها تحمیل می‌شوند، آنتی‌بیوتیک‌ها معمولاً پیشنهاد نمی‌شوند، از روی ویروس‌ها تأثیری ندارند. متنوع معامله با خالص موجود است کدام ممکن است قابل دستیابی است مفید باشد، مشابه سیر، روغن نارگیل هر دو پیاز. برای سرگیجه درمورد به TBI، قابل دستیابی است خواستن به معامله با ضربه مغزی داشته باشید.

در واقع، در مواردی کدام ممکن است سرگیجه ناشی اجتناب کرده اند خوب بیماری مزمن قابل توجه‌تر، مشابه ام اس هر دو تومورها باشد، معامله با باید آن شرایط را نیز برطرف تنبل. همین امر برای اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو سرگیجه مرتبط همراه خود استرس، {در این} مورد CBT ممکن است مفید باشد.۲۲

اگر سرگیجه خواهید کرد ناشی اجتناب کرده اند اختلال دهلیزی هر دو تعادلی است کدام ممکن است منشا آن سیستم عصبی مرکزی است، معامله با توانبخشی دهلیزی قابل دستیابی است پیشنهاد شود. چون آن است توسط Vestibular.org دلیل داده شده است:۲۳

“[A]پس اجتناب کرده اند آسیب دیدگی تجهیزات دهلیزی، اشخاص حقیقی بافت بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام آنها اجتناب کرده اند طریق جبران خسارت باز می گردد. دلیل این است که هدف در حال وقوع است کدام ممکن است ذهن یاد خواهد گرفت اجتناب کرده اند حواس تولید دیگری (تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسی، یعنی حس هیکل) برای مبادله تجهیزات دهلیزی معیوب استفاده تنبل.

{برای بسیاری}، جبران خسارت البته است در کل زمان اتفاق می‌افتد، با این حال برای {افرادی که} علائم آن‌ها کاهش نمی‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد در یادآور ورزش‌های روزانه اشکال دارند، VRT می‌تواند همراه خود فروش جبران خسارت به درمانی کمک تنبل.»

سایر متفاوت های معامله با خانگی برای سرگیجه

جدای اجتناب کرده اند مانورهای تنظیم مکان کدام ممکن است در بالا مورد بحث قرار گرفت، سایر راهبردهای معامله با خانگی قابل دستیابی است اجتناب کرده اند سرگیجه لحظه ای هر دو متناوب تسکین یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن اشیا زیر باشد:

به خوبی هیدراته بمانید – حتی کم آبی خفیف ممکن است باعث سرگیجه شود، به همین دلیل مشخص شوید کدام ممکن است همراه خود مصرف کننده آب آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده نشده به مقیاس کافی هیدراته می شوید.

در حالی کدام ممکن است بالا شخصی را به سختی بالا معرفی شده است اید بخوابید – وقتی اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوید، هنگام بلند شدن اجتناب کرده اند رختخواب {به آرامی} حرکت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند بلند شدن، خوب هر دو ۲ دقیقه روی حاشیه از تشک بنشینید.۲۴

ضمانت اجتناب کرده اند اکتسابی منیزیم کافی قابل دستیابی است به پیشگیری هر دو تسکین سرگیجه کمک تنبل. همراه خود ملاحظه به Vertigotreatment.org، مشکلات دهلیزی در “بخش هایی اجتناب کرده اند جهان کدام ممکن است منیزیم در رژیم غذایی در بخشها قابل توجهی موجود است” غیر معمول است.۲۵

علاوه بر این می توانید داده ها بیشتری دانستن درباره رژیم غذایی سرگیجه کدام ممکن است برای معامله با بیماری منیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگرن دهلیزی استفاده تبدیل می شود را در vertigotreatment.org بیابید.۲۶

این معامله با‌های عامیانه را بررسی کنید – زنجبیل، خوب داروی عامیانه همراه خود سابقه تمدید شده استفاده برای حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری حرکت، قابل دستیابی است به تسکین سرگیجه نیز کمک تنبل. امکان تولید دیگری تهیه سرکه سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل است. تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است ۲ نیمه عسل نپخته را همراه خود خوب نیمه سرکه سیب ترکیب کردن کنید. هم بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنوشید.

آروماتراپی – روغن‌های حیاتی برای معامله با حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه مرتبط همراه خود سرگیجه برای ادغام کردن نعناع، ​​زنجبیل، اسطوخودوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادرنجبویه است.۲۷