چاقی در کودکان – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان٪


چاقی در کودکان یک مشکل مزمن محسوب می شود که سلامت او را تهدید می کند. چاقی در کودکان عامل مستعد کننده چاقی در بزرگسالی است. کودکان چاق که در سنین نوجوانی دچار چاقی می شوند در بزرگسالی نیز به شدت چاق می شوند و 80 درصد از نوجوانان چاق در بزرگسالی همچنان چاق هستند.

BMI یک شاخص غربالگری است. روش محاسبه برای کودکان و بزرگسالان یکسان است ، البته باید توجه داشت که تفسیر او در کودکان بر اساس سادک و منحنی های وی بر اساس جنسیت است. کودکان دارای شاخص توده بدنی (شاخص توده بدنی) بالاتر از 95 درصد (بسته به سن و جنس) چاق هستند و کسانی که BMI بین 95-95 درصد دارند اضافه وزن دارند و در معرض چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

تقسیم بندی BMI بر اساس سن و نیم (درصد)
سبک وزن

کمتر از 5

وزن مناسب

مساوی یا بزرگتر از 5 و کمتر از 85

در معرض چاقی قرار گرفته است

مساوی یا بزرگتر از 85 و کمتر از 95

چاق

مساوی یا بزرگتر از 95

دیدگاهتان را بنویسید