پیمانکاران مونتاژ صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن الغدیر


به گزارش ضربان قلب بازار، بر ایده نظر های توضیحی صورت های پولی نمایندگی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن قادر، ۷۹۴ هزار تن بلوک سنگ آهن اجتناب کرده اند نمایندگی سنگ آهن جوهور پایین خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه پیمانکاران شد.

بر ایده گندله های تحویلی پیمانکاران، ۷۲۱ هزار تن بلوک اجتناب کرده اند پیمانکاران که همچنان ادامه دارد. تف این قراردادها را خاص کنید. قابل انجام است اقامه دعوی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده هر دو فسخ قرارداد منوط به تصمیم گیری وظیفه آن دعوا می باشد.

تشدید پیمانکاران برای توسعه صنایع و معادن الغدیر