پیش سوراخ بینی های گروتسک با توجه به کشاورزی در ایران


رئیس وسط سراسری اقلیم گروه هواشناسی در اظهاراتی جنجالی پیش سوراخ بینی کرد کشاورزی در ایران تعطیل شود.

پیش بینی های وحشتناک در مورد کشاورزی در ایران

رئیس وسط سراسری اقلیم گروه هواشناسی در اظهاراتی جنجالی پیش سوراخ بینی کرد کشاورزی در ایران تعطیل شود.

یکی اجتناب کرده اند افسران ذکر شد:

* وقتی سرانه ذخیره آب کمتر اجتناب کرده اند ۱۵۰۰ مترمکعب در سال باشد، می گویند ما دچار فشار آبی هستیم، وضعیتی کدام ممکن است ما هم دچار آن هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به آن است پایبند نباشیم، فشار آبی تغییر به فاجعه تبدیل می شود. . این نماد دهنده مواردی است کدام ممکن است در اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان رخ داده است.

* کشاورزی بیشترین بلعیدن آب را در ایران دارد. بیش اجتناب کرده اند ۸۸ نسبت گروه ملت اجتناب کرده اند آب تجدیدپذیر برای شرب، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی استفاده می کنند، در حالی کدام ممکن است در دنیا آگاه تبدیل می شود بیش اجتناب کرده اند ۴۰ به همان اندازه ۴۵ نسبت نباید بلعیدن شود. این باعث نابودی پایین تبدیل می شود.

* اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، کشاورزی باید تعطیل شود. همراه خود این جاری، روزی کدام ممکن است آبی نباشد، درو کردن مقیاس را کاهش می دهد. اگر باران نبارد، باران ناپدید تبدیل می شود. اگر همین مسیر را یکپارچه دهیم، قابل دستیابی است یکی ۲ دهه اندازه بکشد به همان اندازه کشاورزی در برخی مناطق تعطیل شود.

تأمین: همشاری