پوسته روی و صدف در مقایسه با صدف چقدر غنی است؟ : رژیم غذایی


یک وعده از دو صدف می تواند 100 درصد نیاز شما به روی را تامین کند. با این حال ، صدف و صدف دیگر گونه های دوکفه ای هستند که من نمی بینم اغلب در لیست غذاهای غنی از روی قرار می گیرند. چگونه از نظر تغذیه ای با صدف مقایسه می شوند؟ آیا صدف برتر است؟

دیدگاهتان را بنویسید