پرونده غیرمعمول رکورد گرانی در مقامات بی نظیر را شکست!


قیمت هر کیلو بادمجان در هشت ماه قبلی حداقل ۴۹۵ نسبت افزایش داشته است. گوجه‌فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب‌زمینی رکورددار تولید دیگری قیمت‌ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر موارد تورم داشته‌اند.

پرونده عجیب رکورد گرانی در دولت اصلی را شکست!

قیمت هر کیلو بادمجان در هشت ماه قبلی حداقل ۴۹۵ نسبت افزایش داشته است. گوجه‌فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب‌زمینی رکورددار تولید دیگری قیمت‌ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر موارد تورم داشته‌اند.

تأمین: تسنیم