پرونده «بیمه ها» همراه خود تنظیم نظام ارزی در پزشکی


مدیرکل معامله با غیرمستقیم گروه تامین اجتماعی اظهار داشت: همراه خود تنظیم نظام تیز کردن دارو، مقامات برابر ریالی آن را در اختیار موسسات بیمه اساس مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت تیز کردن اجتناب کرده اند جیب داروها انجام تبدیل می شود. نوسازی شده است. قطعا “ملایم” باقی {می ماند}.

شرایط. شرط

مدیرکل معامله با غیرمستقیم گروه تامین اجتماعی اظهار داشت: همراه خود تنظیم نظام تیز کردن دارو، مقامات برابر ریالی آن را در اختیار موسسات بیمه اساس مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت تیز کردن اجتناب کرده اند جیب داروها انجام تبدیل می شود. نوسازی شده است. قطعا “ملایم” باقی {می ماند}.

شهرام غفاری در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران؛ وی {در این} خصوص اظهار داشت: همراه خود تنظیم سامانه مبادلات ارزی دارو، قیمت دارو حدود ۴ برابر افزایش خواهد یافت. در برخی بخش‌ها کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی تا حد زیادی می‌شود، با این حال مقرر شد مقامات {برای تغییر} سامانه ارزی برابر ریالی در اختیار مؤسسات بیمه اساس قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت اجتناب کرده اند جیب شخصی خارج شود. قیمت داروهایی را بپردازیم کدام ممکن است در واقعً ملایم خواهند ماند.

مدیرکل پیشنهادات غیرمستقیم گروه تامین اجتماعی شکسته نشده داد: اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است اگر مجلس چنین تصمیمی بگیرد باید بصیرت داشته باشد کدام ممکن است این شهرت را به گروه های بیمه گر اعطا تنبل به همان اندازه بتوانیم به تعهدات شخصی حرکت کنیم.

وی همراه خود خاص اینکه سهمی اجتناب کرده اند درآمد گروه به معامله با اختصاص می یابد اظهار داشت: نیمه اصلی درآمد گروه صرف مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری به بخش معامله با اختصاص می یابد کدام ممکن است سال قبلی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان {بوده است}. معمولا بیش اجتناب کرده اند ۴۵ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند بودجه معاونت صرف امور پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی صرف رشد زیرساخت ها تبدیل می شود.

الغفاری تاکید کرد: اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت متخصصان، انتخاب تنظیم نظام مبادلات ارزی با بیرون حمایت مقامات مربوط نیست، با این حال همراه خود حرکت به تلاش مقامات {در این} زمینه، امتیاز دارو تنظیم محسوسی نخواهد داشت.

تأمین: ایسنا