ویدیو / قوه اکبراکبر طبری، این مقام قضایی که وظیفه سلب حق ظالم را بر عهده داشت، از طریق رشوه و فساد، مسیر معکوس را در پیش گرفت و حقوق غیرقانونی ظالمان را گرفت و به مظلوم داد. او اکنون در زندان است و باید امیدوار بود تا چند ماه یا چند سال دیگر نام جدیدی از مفسد در قوه قضائیه یا نهاد دیگری شنیده نشود.