وزیر سنت و ارشاد اسلامی: جستجو در اکتسابی بودجه تجهیزات های دولتی نیستیم/ همراه خود اختصاص ۲ نسبت بودجه، فضای انقلابی در بخش سنت و آثار هنری تحمیل کنید.


محمدمهدی اسماعیلی در ذکر شد و گو همراه خود خبرنگار ایرنا همراه خود ردیابی به پیشرفت سنت در همه زمینه ها و تاکید بر اهمیت {این مهم}، تصدیق شد: اهتمام به سنت یکی اجتناب کرده اند میل های مقامات و مقامات است، بودجه ۱۴۰۱ و پاسخگویی های مشترک همراه خود سایر تجهیزات ها برای تخصیص ۲ نسبت اجتناب کرده اند بودجه آن به بخش سنت و آثار هنری موافقت شد.

عضو هیئت مقامات در مقامات از ما همراه خود ردیابی به عمیق اختصاص ۲ نسبت بودجه به بخش سنت و آثار هنری ذکر شد: جستجو در اکتسابی بودجه سایر ارگان ها و نمایندگی های دولتی نیستیم، اما علاوه بر این در امتحان شده هستیم به همان اندازه بودجه را بیاوریم. به عبارت تولید دیگری، وزارت سنت و ارشاد اسلامی باید عالی فرمول اطلاعات به ارزش نهادهای احتمالاً انجام دادی داشته باشد.

وی افزود: معتقدیم همراه خود تخصیص این ۲ نسبت اجتناب کرده اند بودجه تجهیزات های اجرایی، جدا از امور اجرایی و پوشش گذاری همراه خود ارزش تجهیزات های اجرایی، این اقدام جهش اعتبارات زیبایی شناختی را نیز به در کنار داشته است کدام ممکن است به تفکیک {کمک می کند}. ” اجتناب کرده اند عقب ماندگی سنت و آثار هنری در سال های جدیدترین.» این را جبران می تنبل.

اسماعیلی همراه خود ردیابی به اینکه مانترا اساسی مقامات سیزدهم «مدیریت مفید، جهت‌دهی و پوشش‌گذاری در انجام ارزش‌های زیبایی شناختی» است، ذکر شد: {این مهم} در قالب رویکردی روشن و بونافید و در چارچوب مقررات اجتناب کرده اند طریق وزارت سنت و ارشاد اسلامی. بر ایده نیازها و رویکردهای نظام و حکومت هدایت می تواند.

رئیس گروه زیبایی شناختی ملت در یکپارچه اظهارات شخصی کسب اطلاعات در مورد افزایش بودجه سال بلند مدت ۱۴۰۱ در بخش سنت و آثار هنری خاطرنشان کرد: بودجه سال بلند مدت در بخش سنت و آثار هنری در مرحله بودجه سال جاری همراه خود یک مدت کوتاه افزایش اندیشه در مورد شد. .

به آگاه اسماعیلی، در بودجه سال ۱۴۰۱ فضاهای مناسبی برای ورزش های زیبایی شناختی و هنری در ملت و رشد این ورزش ها با عرضه می شود و امسال نیز امتحان شده خواهیم کرد گره های بیشتری در بخش سنت و آثار هنری باز و مشکلات سنت رفع کنیم. و آثار هنری و رسانه ها

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ همراه خود ملاحظه به سرفصل ها و میل هایی کدام ممکن است داشتیم، در حد توان در اختیار مقامات قرار گرفت به همان اندازه به رفع مشکلات بخش سنت و آثار هنری کمک تنبل.

وزیر سنت و ارشاد اسلامی علاوه بر این بازگشت به شد: بر ایده لایحه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تجهیزات های اجرایی مجازند در سال بلند مدت ۲ نسبت (۲ نسبت) اجتناب کرده اند ارزش بودجه شخصی را صرف تولیدات زیبایی شناختی قرآنی، حاضر، روزنامه نگاری، رسانه های نوین و … کنند. نشر و روزنامه نگاری کتاب .. سفارشی سازی گردشگری.

الاسماعیلی یکپارچه داد: بر ایده بند ز تبصره ۹ (آموزش، پژوهش و سنت) ماده عالی لایحه بودجه پیشنهادی مقامات، تجهیزات های اجرایی مذکور {در این} قوانین و اتصال های آن مجازند ۲ نسبت اجتناب کرده اند بودجه را ارزش کنند. بودجه آنها برای افزایش و فروش ورزش ها و تولیدات زیبایی شناختی، قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه های نوین، انتشارات، کتاب و گردشگری است.