ورزش ناوگان هزار مسافری در اردبیل


معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل ذکر شد: سال قبلی خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۲ هزار مسافر جابه جا شد.

رضا شیرین زاده

رضا شیرین زاده در بازدید اجتناب کرده اند پایانه مسافربری پارس آباد افزود: این انواع مسافر در قالب حدود ۲۶۷ هزار بازدید جابه جا شد.

وی اجتناب کرده اند جابجایی حدود ۸۴ هزار مسافر در نوروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: این انواع مسافر اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه ۱۵ فروردین ماه در قالب بیش اجتناب کرده اند ۱۳ هزار بازدید اجتناب کرده اند طریق ناوگان بار کلی {انجام شده} است.

معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان اردبیل همراه خود ردیابی به ورزش ۵۴ نمایندگی مسافربری در استان اردبیل ذکر شد: تا حد زیادی مسافران استان اجتناب کرده اند شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس آباد جابه جا شدند.

شیرین زاده همراه خود تحسین اجتناب کرده اند امتحان شده در یک روز واحد زمانی رانندگان در حاضر ارائه دهندگان در یک روز واحد زمانی به ساکنان، در جریان ورزش ناوگان خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ مسافری در استانداری اردبیل قرار گرفت.

معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل ذکر شد: ۲۵۲۲ نیروی محرک در بخش مسافری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان بار کلی مشغول به کار هستند.

وی اجتناب کرده اند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست هرگونه شکایت درمورد به کار کردن نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان را اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل راهداری اطلاع دهند به همان اندازه تخلفات نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان در کمیته های مربوطه تجزیه و تحلیل شود.

رضا شیرین زاده «فعالیت ناوگان هزار مسافری در اردبیل

ورزش ناوگان هزار مسافری در اردبیل