ورزش قفل در این سیستم بوتلگ استبر ایده تجربیات ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بیمه مرکزی، محمدجواد آغاجاری، انجام اپلیکیشن اپلیکیشن را بوتلگ ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اپلیکیشن با بیرون مجوز حاضر به صورت وب مبتنی بر مربوط است. ارائه دهندگان بیمه به صورت وب مبتنی بر.» فروش ارائه دهندگان بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این امر مغایر مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه است، اجتناب کرده اند همکاری نمایندگی های بیمه، شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آنها همراه خود آنها جلوگیری شود.
بدیهی است در صورت بیانیه هرگونه همکاری اجتناب کرده اند سوی فعالان صنعت بیمه همراه خود این اپلیکیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بیمه نامه اجتناب کرده اند طریق آنها، طبق مقررات همراه خود آنها برخورد می تواند.