هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل بیشتر سرطان ها مثانه از واقعی استبه گزارش ضربان قلب بازار، در جریان بررسی ای، خوب سیستم بیشتر مبتنی بر هوش مصنوعی تعیین مقدار‌های حاضر‌دهندگان را با توجه به آزمایش‌های مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها مثانه افزایش بخشید.

محققان هشدار می‌دهند که هوش مصنوعی نمی‌تواند متنوع انسان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هوش مصنوعی باید در مواردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} استفاده شود. یکی اجتناب کرده اند محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان ارشد این بررسی، می‌گوید: اگر اجتناب کرده اند این ابزار مرتب بیشترین استفاده را ببرید، می‌تواند ارائه می دهیم کمک تدریجی.

هنگامی وجود دارد فرد مبتلا به بیشتر سرطان ها مثانه مبتلا می‌شود، جراحان اکثرا برای جلوگیری اجتناب کرده اند بازگشت بیشتر سرطان ها هر دو افزایش آن به سایر اندام‌ها هر دو نواحی، کل مثانه را برمی دارند. همراه خود این جاری به کمک این بررسی، اکنون شواهد بیشتری موجود است که نماد می‌دهد اگر فرد مبتلا پس اجتناب کرده اند شیمی‌درمانی هیچ شواهدی اجتناب کرده اند بیماری نداشته باشد، قابل دستیابی است خواستن به جراحی نداشته نباشد.

در کل بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه انجام تحقیق بیشتر مبتنی بر هوش مصنوعی برای تعیین مقدار بسیاری از مختلف بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ درمانی آن ها، گزارش‌ها نماد می‌دهند که ابزار‌های آموزش داده شود ماشین می‌توانند شناخته شده به عنوان تذکر دوم کمک خواهد کرد که شما اسناد در انتخاب گیری مفید باشند، بعد از همه چون آن است خواندید شناخته شده به عنوان کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر دوم، چون هوش مصنوعی هم خطا می‌تدریجی.

با این حال پرس و جو بزرگی که موجود است اینجا است که وجود چنین وسیله‌ای چه تاثیری بر دکتر هر دو جراح می تواند داشته باشد؟ خواه یا نه به دکتر {کمک خواهد کرد} هر دو او را گیج می‌تدریجی؟ خواه یا نه کار کردن دکتر را افزایش می‌دهد هر دو او را به خطا می‌اندازد؟ تذکر ممکن است چیست؟