نکند شوهرم شریک زندگی اولش را دوست داشته باشد؟


توصیه شخص خاص: نمی‌دانم شوهرم ادامه دارد همسرسابقش را {دوست دارد} هر دو ۹؟

نکند شوهرم همسرسابقش را دوست داشته باشد؟پرس و جو:

شوهرم تعدادی از سال پیش اجتناب کرده اند همسرش کنار شده است. عالی فرزند هم اجتناب کرده اند آن عروسی ناموفق دارد کدام ممکن است همراه خود ما مسکن می‌تنبل. مادر این کودک، هر ۲ هر دو سه هفته عالی بار برای اسکان‌مان می‌آید به همان اندازه تعدادی از ساعتی فرزندش را ببیند. نمی‌دانم شوهرم ادامه دارد همسرسابقش را {دوست دارد} هر دو ۹؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر این موضوع هستم. چه کنم؟

پاسخ:

معما گرامی، امروزه طلاق به چالشی شدید برای خانوار‌ها تغییر شده است. هرچند گاهی این موضوع {به دلیل} شرایط ناسالم مسکن ۲ نفر اجتناب‌ناپذیر است با این حال بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند آسیب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای عقب کشیدن‌ ناشی اجتناب کرده اند آن، قابل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری است. متاسفانه مربوط به متعدد اجتناب کرده اند عروسی‌ها کدام ممکن است با بیرون آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش‌های اجباری به شیوع می‌پیوندد، متعدد اجتناب کرده اند طلاق‌ها هم با بیرون تامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آسیب‌های ناشی اجتناب کرده اند آن دامن زده می‌شود. در طلاق‌هایی کدام ممکن است فرزندان هم حضور دارند، مدیریت ارتباط پیرمردها همراه خود فرزندان بعد اجتناب کرده اند طلاق موضوع مهمی است کدام ممکن است خواستن به آمادگی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها باید دانستن درباره آن این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامل کنند. همراه خود ملاحظه به این مقدمه، در شکسته نشده نکاتی را ادای احترام به می‌شویم. هرچند اطلاعاتی اجتناب کرده اند قبیل این‌کدام ممکن است کودک تعدادی از ساله است هر دو دلیل برای ترس ممکن است تا حد زیادی اجتناب کرده اند چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مکان نشئت می‌گیرد، می‌توانست به بحث ما غنای بیشتری بخشد.

مانع دیدار این مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند نشوید

آن کودک حق دارد همراه خود مادر شخصی در کار با هم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بدون ملاحظه مادر اوست کدام ممکن است فرزندش را ببیند. این‌کدام ممکن است من بخواهم اجتناب کرده اند دیدار شریک زندگی سابق شوهرم همراه خود فرزندش جلوگیری کنم، ضمن این‌کدام ممکن است غیر نسبتاً است، امکان پذیر نیست هم هست از کودک خواستن به هر ۲ والد دارد. به همین دلیل خودتان را در جایگاهی نبینید کدام ممکن است بتوانید مانع دیدار این مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند شوید.

این ۳ نکته را شدید بگیرید

درگیر نباشید ولی کنترل کنید؛ یعنی همراه خود خودتان اطلاع دهید من را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم هر ۲ باید اجتناب کرده اند اتصال زوجی‌مان مراقبت کنیم. برای این مراقبت، نکاتی قابل تامل است. اول این‌کدام ممکن است مرز تحمیل کنید به گونه‌ای کدام ممکن است شوهرتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی سابقش، ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در همین مقوله همدیگر را ببینند. اجتناب کرده اند طرفی در مقابل این‌کدام ممکن است به منزل ممکن است بیایند، مادر می‌تواند کودک را به منزل شخصی ببرد. دوم این‌کدام ممکن است دانستن درباره نحوه انجام {این مهم} همراه خود یکدیگر ذکر شد‌وگو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم این‌کدام ممکن است حواس‌تان باشد در اتصال زوجی {به یکدیگر} آسیب نزنید. برای مثال اگر این خانم برای برداشتن فرزندش به در منزل ممکن است می‌آید، اوقات تلخی ، غرغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود همسرتان نداشته باشید.

منشأ اولویت‌های‌تان باید بازرسی شود

اولویت شخصی را بازرسی کنید کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکان می‌آید؟ خواه یا نه رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌ای اجتناب کرده اند سوی همسرتان دیده‌اید؟ خواه یا نه در اتصال زوجی شخصی دشواری‌ای را بافت می‌کنید؟ خواه یا نه بافت ایمنی ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را زیرین‌تر اجتناب کرده اند شریک زندگی سابق شوهرتان می‌دانید؟ {پاسخ به} این پرس و جو‌ها، می‌تواند ارائه می دهیم کمک کننده باشد. در این بین برای ایجاد بیشتر حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود چنین اتصال‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌کدام ممکن است چگونه باشد هر دو نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شدن ترس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌های‌تان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بیشتر است به حداقل یک متخصص توصیه خانوار مراجعه شود به همان اندازه مشکلی برای همه زمانها‌مشترک‌تان به وجود نیاید.

نویسنده : دکتر هادی غلام‌محمدی| مشاور خانوار