نوسازی ۱۵۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی استانداری


معاون راهداری اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل ذکر شد: ۱۵۰۰ کیلومتر محور مواصلاتی استانداری در سال قبلی نوسازی شد.

قیر آسفالت

آیدین هاشمی در بازدید اجتناب کرده اند محور اردبیل – نیر همراه خود خاص اینکه افزایش ضریب امنیت راه ها برای کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات خیابان ای انتخاب مهم راهداری است، افزود: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} به محض مساعد شدن شرایط جوی در استان. ، انجام ممکن است.”

وی در راستای ارتقای امنیت راه ها همراه خود ردیابی به اسکان ۹ هزار کیلومتر اجتناب کرده اند راه های شهرستان در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: رانندگان کوشا در مدت مذکور ۲۹۸ رمپ درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ایمن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار کیلومتر اجتناب کرده اند مسیرهای سست را بردن کردند.

معاون راهداری اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند نصب ۳۷۰۰ متر راهبند در لاغر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک توسط راهداران زحمتکش در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد کرد: در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰۰ مورد. آسفالت، پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت گیر دیجیتال نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.

الهاشمی ۴۹۰۰ شاخه گاردریل شکسته را بازیابی کرد، ۱۰۰۰ سیلندر امنیت را در دماغه های ضربه مقاوم نصب کرد، ۳۷ چراغ قوه نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب کرد، ۱۵۰۰۰ اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانگر رنگ آمیزی کرد، ۸۵۰۰ تابلوی انتظامی را مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ مورد را مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم کرد. وی به فرآیند های ورود بوتلگ ردیابی کرد. شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم راه در سال ۱۴۰۰ م.

وی ذکر شد: برای دید بیشتر رانندگان ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ متر مربع تابلوی اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار دهنده تجهیز، نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ده هزار تابلوی اطلاعات مجبور نصب شده است.

الهاشمی همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند امتحان شده راهداران استان در انجام وظایف درمورد به نگهداری راه ها، افزود: سال قبلی ۶۷۴ هزار متر رمپ راهداری بهسازی شد.

معاون وزیر راه در اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی اردبیل هوشیاری رانندگان در خیابان ها را یکی اجتناب کرده اند عناصر کارآمد در کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد تصادفات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: مسافت تمدید شده در خیابان های استانداری اردبیل طی شد. .

نوسازی 1500 کیلومتر محورهای مواصلاتی استانداری

نوسازی ۱۵۰۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی استانداری