نظر امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران


آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: دولت آرمان گرا امنیت خبرنگار را امنیت خود می داند.

نظر امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران

بخشی از بیانات امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران:

خبر نویسی برای انعکاس حقایق و فراهم آوردن زمینه برای نعمت بزرگ علم برای مردم امری مقدس است، همه دوست دارند حقایق را منعکس کنند.

فرار از واقعیت یا ترس از واقعیت یا ترس از انعکاس واقعیت مانع اصلی پیشرفت است

خبرنگاران چشمان بیدار ملت ها و رامداران بزرگ حقایق و بی باک ترین ناظران جامعه هستند.

دولت های خودکامه ای که در سایه غفلت از ملت به حیات خودکامه خود ادامه می دهند، همواره با خبرنگاران قابل اعتماد و درستکار مشکل دارند.

یک دولت ایده آل همیشه امنیت روزنامه نگاران را امنیت خود می داند و برای آنها شجاعت و آزادی فراهم می کند.

خبرنگار