نتیجه گیری این سیستم‌های سال ۱۴۰۰/ پیشرفت فیزیکی فاز ۲ به ۵۳ نسبت رسید


مدیرعامل نمایندگی احیا استیل احساس ادعا کرد: نیازها این نمایندگی در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف به طور قابل توجهی بخش ساخت مطابق همراه خود قابلیت اسمی نتیجه گیری کشف شد.

تحقق برنامه‌های سال ۱۴۰۰/ پیشرفت فیزیکی فاز ۲ به ۵۳ درصد رسید

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه پولی گردشگری، عطارد گودرزی ذکر شد: میزان ساخت آهن اسفنجی نمایندگی احیا استیل احساس در سال ۱۴۰۰ (همراه خود وجود قطعی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در بخشی اجتناب کرده اند ایام سال) به ۸۰۰ هزار تن رسید کدام ممکن است برابر قابلیت اسمی است.
وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی تعهد فاز ۲ نمایندگی نیز در جاری حاضر به ۵۳ نسبت رسیده است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود امتحان شده همه همکاران به همان اندازه بالا سال جاری شاهد ایجاد آزمایشی آن باشیم. این سیستم افتتاح مناسب در بهار سال ۱۴۰۲ {خواهد بود}.
گودرزی شکسته نشده داد: نمایندگی احیا استیل احساس در سال قبلی موفقیت‌هایی کسب کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی بیشتر مبتنی بر این سیستم، تعیین ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های سازمانی بر ایده مانکن FMEA، بازنگری فرایندهای سازمانی براساس مانکن APQC، تدوین سند این سیستم‌ریزی تکنیک میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت، استقرار سیستم MIS در بخش‌های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار ناخوشایند افزار هوش تجاری(BI) است.
وی همراه خود ردیابی به نامگذاری امسال به ” ساخت، داده ها بنیان، اشتغال آفرین “، در خصوص این سیستم های سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: نمایندگی برای نتیجه گیری مانترا امسال، در جهت ساخت حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد مطابق قابلیت اسمی واحد تولیدی گام خواهد درو کردن کدام ممکن است {این مهم} در تدوین این سیستم ساخت سال جاری در اصل کار قرار گرفته است.
گودرزی افزود: اجتناب کرده اند اهم نیازها عملیاتی سال ۱۴۰۱ می‌توان به نتیجه گیری این سیستم ساخت مطابق قابلیت اسمی، پایان دادن فاز ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی خوب و دنج آن به همان اندازه بالا سال، نتیجه گیری این سیستم زمانبندی تعهد های رشد، مدیریت مصارف نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش توقفات ساخت عنوان برد.
نمایندگی احیا استیل احساس همراه خود قابلیت ساخت سالانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مجتمع اقتصادی غول پیکر قلمرو در درجه سه شهرستان احساس، رابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزوئیه است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۸ افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از رسیده است.