نان در پارس آباد مغان کمیاب شد


ناکارآمدی مسئولان در پارس آبادمغان کم بود که کمبود نان هم به واسطه اهمال کاری متولیان نان دردی دیگر بر دردهای مردم شهرستان پارس آبادمغان اضافه کرد و افکار عمومی را به سمتی برد که همه بگویند «سفره مردم از نان خشک هم خالی شد» شکل بگیرد.

نان در پارس آباد مغان کمیاب شد

شوآف مسئولان به جای انجام وظیفه

پیام‌های مردمی و در کنار این موارد بررسی های میدانی امروز از کمبود نان در سطح شهر پارس‌آبادمغان خبر می داد؛ البته ظاهرا در نانوایی های سرکوچه آقای فرماندار و مسئولان مشکلی نبوده که کسی کمبود نان و صدای این اعتراضات را نمی‌شنوند!

کاش آقای فرماندار، مسئولان و متولیان نان شهرستان پارس آبادمغان که مشکلی در حوزه کاری آنان پیش می آید؛ یاد بگیرند که با گرفتن عکس های یادگاری و به راه انداختن یک شوآف و بازدید از نانوایی نمی توانند مشکلی را رفع کنند و برای حل یک بحران به خودشان که عامل ایجاد بحران هستند، تلنگری بزنند و به دنبال برطرف کردن مشکلات مردمی باشند که در این برهه تنها چند لقمه نان خشک در سفره آنها باقی مانده است.