موسسه مالی های اختلاط شده همراه خود موسسه مالی سپه ورشکست شدندآلبرت بغزیان، اقتصاددان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دانشکده کسب اطلاعات در مورد اختلاط موسسه مالی های نیروی دریایی در موسسه مالی سپه به ضربان قلب بازار ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند انقلاب برخی موسسه مالی ها اختلاط شدند به همان اندازه مقامات تعهدات شخصی را برعهده بگیرد. پس اجتناب کرده اند شخصی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی موسسه مالی‌های شخصی، موسسه مالی‌های عکس نیز تشکیل شدند.

وی یکپارچه داد: موسسه مالی هایی مشابه با موسسه مالی قوامه نیز کدام ممکن است {به دلیل} نوزاد بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده مشترک اجتناب کرده اند دارایی ها شکسته بودند، تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتراض سپرده گذاران مواجه شد. اجتناب کرده اند این رو مقرر شد موسسه مالی های قوامین، کوثر، حکمت الایرانیه، انصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهراقتصاد در موسسه مالی سپه اختلاط شوند.

وی همراه خود دقیق اینکه تمامی موسسه مالی های اختلاط شده همراه خود موسسه مالی سپه ورشکست شدند، ذکر شد: اختلاط این موسسه مالی ها برای ایفای تعهدات شخصی زیر چتر موسسه مالی بزرگتری مشابه با سپه بود.

این کارشناس مالی همراه خود ابراز امیدواری اجتناب کرده اند اینکه این اختلاط خسارت پولی به موسسه مالی سپه وارد نکند، افزود: همراه خود این اختلاط خوب سری بخش کدام ممکن است محل قرارگیری آنها مفید است فروخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق می توان بخشی اجتناب کرده اند تعهدات را انجام داد.

راه خروج موسسه مالی ها اجتناب کرده اند قوز کردن اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی ها است ۹ کارآفرینی

بغزیان همراه خود ردیابی به رکودی کدام ممکن است بر برخی موسسه مالی‌ها مشابه با بلند مدت، شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت وارد شده است، ذکر شد: این موسسه مالی‌ها سپرده‌های زیادی مخلوط‌آوری کردند با این حال خوردن این دارایی ها یعنی تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن‌ها مانع اجتناب کرده اند مخلوط‌آوری آن‌ها شد. دارایی ها را خرج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر پول بدهی غلبه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلبکارانشان افزایش کشف شد.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه اصلاح مدیران باعث تردید این موسسه مالی ها شد، افزود: راه برون سر خورد اجتناب کرده اند این مورد برای موسسه مالی ها اصلاح موسسه به موسسه مالی ها است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این موسسه مالی ها املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات زیادی توسط دست دارند، یکپارچه داد: علاوه بر این این موسسه مالی ها به سراغ برج سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چالش های عمرانی گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ضعیف دارایی ها برای این چالش ها نیمه کاره هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام است. پول آنها {در این} چالش ها ذخیره شده است است.”

بغزیان افزود: موسسه مالی ها در افزایش قیمت مسکن تاثیر زیادی داشتند، اکنون همراه خود قیمت های روز ۹ می توانند بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ می خواهند به هزینه زیرین بفروشند.

این کارشناس مالی در نهایت ذکر شد: اگر نیاز ای {در این} موسسه مالی ها وجود داشته باشد، می توانند اجتناب کرده اند قوز کردن خارج شوند، با این حال به صورت جداگانه نیاز ای {وجود ندارد}. بیشتر است رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی بازو به کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موسسه مالی ها را مجبور به انجام تعهدات شخصی کنند.