موسسه مالی ملت ۵ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل کارمزد اکتسابی کردبر مقدمه داستان ها ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند صندوق های پولی، موسسه مالی ملت کدام ممکن است همراه خود تصویر «وبملت» در بورس اوراق بهادار تهران ورزش می تنبل، گزارش ورزش سال پولی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در سامانه کدال آشکار کرد.

بر مقدمه برنامه مالی آشکار شده، موسسه مالی ملت تنها در اسفندماه بیش اجتناب کرده اند ۵۹۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۲ میلیون تومان اجتناب کرده اند محل کارمزد شخصی درآمد کسب کرده است.

متخصصان بانکی درآمد کمیسیون را بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین درآمد هر بانکی می دانند.

درآمد موسسه مالی ملت اجتناب کرده اند محل تسهیلات اعطایی بالغ بر ۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۹ میلیون تومان {بوده است}. این موسسه مالی در فینال ماه سال قبلی کدام ممکن است معمولاً نسبت به ماه های تولید دیگری سال تسهیلات بیشتری تیز کردن تبدیل می شود، بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ میلیون تومان اجتناب کرده اند محل تسهیلات اعطایی اکتسابی کرد.

بر مقدمه این آمار، درآمد سپرده موسسه مالی ملت برای فاصله پولی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ بالغ بر ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۹ میلیون تومان بوده کدام ممکن است ۴۲۵ میلیارد تومان آن در اسفند ماه وصول شده است.

درآمد وبملت اجتناب کرده اند محل اوراق بدهی نیز در مدت خیلی شبیه ۲۵۳۷ میلیارد تومان {بوده است}. این موسسه مالی تنها در اسفند ماه در ۱۴۰۰ عدد بیش اجتناب کرده اند ۳۵ میلیارد تومان اجتناب کرده اند این محل درآمد کسب کرده است.

درآمد این موسسه مالی اجتناب کرده اند محل های آن برای فاصله پولی سال قبلی ۷۲۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ میلیون تومان گفتن شد. این در حالی است کدام ممکن است این موسسه مالی درآمد حاصل اجتناب کرده اند این محل قرارگیری برای فاصله اسفند ماه را «صفر» گفتن کرده است.
مانده تسهیلات اعطایی موسسه مالی ملت در نهایت فاصله گزارش مجدد به مبلغ ۷۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار تومان {بوده است}.

سوئیچ سپرده ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی موسسه مالی ملت به موسسه مالی ها بیش اجتناب کرده اند ۱۴۴ هزار میلیارد تومان.
بر این مقدمه، مجموع سپرده های مدت دار ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی موسسه مالی ملت نزد سایر موسسه مالی ها در وسط مورد گزارش برابر ۱۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار تومان است.

اجتناب کرده اند این رقم ۶۴۰ میلیارد تومان درمورد به سپرده های مدت دار ریالی نزد موسسه مالی ها، ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۵ میلیارد تومان سپرده های مدت دار ارزی، ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۱ میلیارد ریال سپرده های مدت دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰ میلیارد تومان تولید دیگری است. درمورد به سپرده های مدت دار ارزی کدام ممکن است نزد سایر موسسه مالی ها نگهداری تبدیل می شود.

بر این مقدمه بیشترین سپرده های موسسه مالی ملت نزد سایر موسسه مالی ها درمورد به سپرده های بلندمدت ارزی {بوده است}.

موسسه مالی ملت نیز به همان اندازه نوک فاصله پولی درمورد به ۲۹ اسفند ماه ۹۳، ۳۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۷ میلیون تومان درآمد سپرده تیز کردن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این رقم تنها ۳۶۵۰ میلیارد تومان در اسفند ماه سال قبلی تیز کردن شد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری این موسسه مالی در سال قبلی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۸ میلیارد تومان ارزش پولی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش کارمزد آن نیز ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ میلیارد تومان {بوده است}.