منبع ایجاد این اینفوگرافیک ها را از کجا پیدا کنم: تغذیه


با نگاهی به نظر YouTube در مورد میوه های مختلف و کیفیت آنها ، متوجه شدم که این اینفوگرافیک ها ظاهر می شوند.

اینفوگرافیک ارزش غذایی مواد غذایی را که نماد درصد رژیم غذایی روزانه است فهرست می کند (شکل را ببینید).

این شخص چگونه اینها را ایجاد کرده است و منابع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا پیدا می کنید. تلاش برای درک بهتر رژیم غذایی من ، و اینها شگفت انگیز خواهند بود!

دیدگاهتان را بنویسید