معامله با نابینایی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند صدا


نابینایی منصفانه عدم است تاکنون هیچ معامله با غیر تهاجمی برای این عدم وجود نداشته است با این حال به تازگی محققان توانستند همراه خود استفاده اجتناب کرده اند امواج اولتراسوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به دستاوردهایی در معامله با آن برسند.

درمان نابینایی با استفاده از صدا

نابینایی علاوه بر این این کدام ممکن است می‌تواند ارثی باشد به توضیحات مختلف عکس هم بروز می‌تدریجی. در کشورهای در جاری رشد، آب مروارید شایع ترین انگیزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تراخم، جذام، انکوسرکیازیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزروفتالمی، هم اجتناب کرده اند توضیحات مهم هستند.

اجتناب کرده اند تولید دیگری توضیحات نابینایی می‌توان به رتینوپاتی دیابتی، جداشدگی شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های دژنراتیو ارثی شبکیه ردیابی کرد.

معامله با نابینایی هم اکنون

هم اکنون هیچ معامله با غیرتهاجمی موفقی برای معامله با اجتناب کرده اند کف دست دادن تخیل و پیش بینی به راحتی در دسترس است نیست، محققان در دانشکده کالیفرنیا جنوبی USC منصفانه فرآیند برای معامله با به این اشکال حاضر کرده‌اند.

توجه پزشکان پزشکی اجتناب کرده اند فناوری دیجیتال برای هیجان انگیز مستقیم نورون های شبکیه همراه خود کاشت تجهیزات های الکترود در موجود در توجه استفاده می‌کنند، تکنیکی کدام ممکن است خواستن به جراحی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه قیمت است.

فناوری اولتراسوند به میدان می‌آید

ستاد مهندسی زیست پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه پزشکی در USC اظهار داشت: «ما منصفانه فناوری مدرن داریم. هم اکنون، مشغول انجام تحقیق حیوانی هستیم به همان اندازه اجتناب کرده اند تحریک اولتراسوند برای مبادله تحریک {الکتریکی} استفاده کنیم.»

محقق ارشد این تجزیه و تحلیل می‌گوید: «این فناوری بی همتا است از نیازی به جراحی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ وسیله ای در موجود در هیکل کاشته نمی‌شود.»

درحقیقت منصفانه تجهیزات سونوگرافی پوشیدنی، امواج اولتراسوند را برای هیجان انگیز شبکیه تحمیل می‌تدریجی.

شبیه به این کدام ممکن است وقتی همراه خود چشمان بسته {به آرامی} کره توجه شخصی را فشار می‌دهید، انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل روشن به نظر می رسد می‌شود. محققان دریافتند کدام ممکن است اعمال فشار به توجه می‌تواند نورون ها را سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت هایی را به ذهن کشتی تدریجی.

برخلاف حالت دوره ای کدام ممکن است توجه همراه خود آفتاب سرزنده می‌شود، {در این} بررسی توجه‌های نابینا توسط فشارهای مکانیکی تحمیل شده توسط امواج اولتراسوند، یعنی صدا تحریک می‌شوند.

فناوری تحریک همراه خود صدا چگونه کار می‌تدریجی؟

برای هیجان انگیز شبکیه، گروه تحقیقاتی منصفانه تجهیزات اولتراسوند کودک نوپا تحمیل کردند کدام ممکن است ممکن است به ناحیه خاصی اجتناب کرده اند توجه هدایت شود به همان اندازه امواج صوتی را به شبکیه کدام ممکن است در پایین توجه قرار دارد کشتی تدریجی.این بررسی نماد داد کدام ممکن است وقتی امواج اولتراسوند شناخته شده به عنوان منصفانه نمونه حاضر داده می‌شود (برای مثال حرف C) ذهن موش در موقعیت به اکتسابی الگوی مشابهی {خواهد بود}.بر ایده ورزش‌های بصری گزارش ‌شده اجتناب کرده اند ذهن، محققان دریافتند کدام ممکن است موش‌ها در موقعیت به درک تجسم‌های قابل ارزیابی همراه خود الگوی تحریک اولتراسوندی هستند کدام ممکن است به توجه می‌تابد.

مبدل اولتراسوند روی منصفانه لنز تماسی پوشیدنی در راه است

دکتر ژو محقق این بررسی اظهار داشت: «هم اکنون ، ما اجتناب کرده اند مبدلی استفاده می کنیم کدام ممکن است در جلوی کره توجه موش {قرار داده شده} {است تا} علامت های اولتراسوند را به شبکیه بفرستیم، با این حال هدف بسته شدن ما تحمیل منصفانه مبدل لنز wi-fi است.»

در حالی کدام ممکن است این نیروی کار هم اکنون حاوی ارزیابی قابلیت‌های فناوری اولتراسوند برای بررسی تخیل و پیش بینی هستند، هدف بلند مدت آن‌ها ساخت عکسها واضح‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب مبدل اولتراسوند روی منصفانه لنز تماسی پوشیدنی برای عصر بعدی است.

تأمین: techxplore

خط بریل نابینایان