مشوق های بیمه سپرده برای کارفرمایان در اردبیل


مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استانداری اردبیل ذکر شد: همراه خود اجرای ساختار مشوق های بیمه ای در اردبیل، این مشوق ها در نظر گرفته کارفرمایان واریز تبدیل می شود.

کارتخوان پوز
بهروز رحیم زاده در مونتاژ بازرسی روش نامه اجرایی ساختار تشویقی بیمه کارفرمایی در اردبیل ذکر شد: ۱۶۵۰ نفر در استانداری اردبیل در سال قبلی همراه خود واریز ۵۴ میلیارد ریال یارانه دستمزد در نظر گرفته کارفرمایان برای اولین بار مشغول به کار شدند.

وی افزود: بر مقدمه روال اجرایی ساختار تشویقی بیمه کارفرمایی، در صورت استفاده {نیروی کار} جدید اجتناب کرده اند بین فارغ التحصیلان امکانات آموزش برتر، به مدت ۲ سال اجتناب کرده اند معافیت بیمه کارفرمایی بهره مند تبدیل می شود.

مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استانداری اردبیل ذکر شد: همراه خود اجرای ساختار تشویقی بیمه ای در سال قبلی ۱۹۰ فارغ التحصیل آموزشی را فریب دادن واحدهای مالی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ میلیارد ریال شناخته شده به عنوان مشوق حق بیمه به کارفرمایان واریز کرد.

رحیم زاده افزود: ساختار تشویقی بیمه کارفرما همراه خود هدف بسیج بازار کار، حمایت اجتناب کرده اند کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان نقش ها شکسته اجتناب کرده اند شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش کارفرمایان در کارگاه های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی به استفاده اجتناب کرده اند نقش ها جدید توسط وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی است. {اطلاع رسانی} شد.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: جدا از تمامی کارگاه های پرانرژی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی، کارگاه هایی کدام ممکن است دارای مجوز اجتناب کرده اند مراجع مناسب در ملت هستند، خرس محافظت سامانه مشوق های بیمه سهم کارفرما قرار می گیرند.

رحیم زاده افزود: کارفرمایانی کدام ممکن است در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قوانین این سیستم ششم رشد، فارغ التحصیلان آموزشی را فریب دادن کنند، به مدت ۲ سال اجتناب کرده اند مزایای سهم کارفرما اجتناب کرده اند معافیت حق بیمه برخوردار خواهند شد.

وی ذکر شد: مشوق بیمه نقدی برابر حق بیمه سهم کارفرما به اضافه سه سهم سهم بیمه بیکاری در مجموع ۲۳ سهم حداقل دستمزد تصمیم گیری شده توسط شورای شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهانه به وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی صنوبر تبدیل می شود. به کارفرمایان نمایندگی کننده

مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استانداری اردبیل یکپارچه داد: شرایط استفاده کارفرمایان اجتناب کرده اند این ساختار پرونده شناسایی در سامانه مشوق های بیمه ای رسیدگی اینترنتی، اخذ مجوز ورزش اجتناب کرده اند مراجع مناسب در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ مجوز اجتماعی است. . کد کارگاه امنیتی

مشوق های بیمه سپرده برای کارفرمایان در اردبیل

مشوق های بیمه سپرده برای کارفرمایان در اردبیل