مدیرعامل نمایندگی بیمه دای اجتناب کرده اند بخش جنوب غرب تهران بازدید کردبر مقدمه مطالعات ضربان قلب بازار را روابط نهایی بیمه دی حمل کرد; {در این} دیدار کدام ممکن است در فضایی صمیمی برگزار شد، محمدرضا کشاورز پس اجتناب کرده اند تبادل تذکر همراه خود همکاران شخصی در واحد جنوب غرب تهران، بازخورد نمایندگان را جویا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دغدغه آنها تیز کردن. {در این} دیدار محمدرضا کشاورز ضمن تبریک عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد سال جلو همچون سال های قبلی نویدبخش تداوم موفقیت های بیمه DAI باشد. از موفقیت بیمه دی همواره مرهون سازمانی، همدلی، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی تمامی کارمندان، وابستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان بیمه دی {بوده است}. محمدرضا کشاورز افزود: بر مقدمه تکنیک جدید این نمایندگی در سال ۱۴۰۱، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار شعب بیمه دی {در سراسر} ملت بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازآرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جامعه کالا شخصی عملکرد فعالی ممکن است داشته باشد. مدیرعامل بیمه دی تصریح کرد: جامعه کالا روده ها تکنیک جدید بیمه دی {خواهد بود} لذا معامله با به امور نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن تسهیلات ویژه به آنها در اصل کار قرار دارد. مهمت رضا کشاورز در طولانی مدت این نشست همراه خود ردیابی به فضای جدید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر ابزارهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی در فضای مالی، بر نیاز اصلاح روش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد امتحان شده اصولاً همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان شد. {به روز} باشد فرآیند های جدید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار متعهد شدن تبدیل می شود به همان اندازه بیمه دی همراه خود متعهد شدن چنین رویکردی همواره در مسیر درست حرکت کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی قرار گیرد.