محافظت غیرمعمول مشاور تهران در مونتاژ علنی مجلس


محافظت خاص بیژن نوبوی وطن مشاور تهران در مونتاژ علنی مجلس توده ها در بین مشتریان جامعه های اجتماعی تصویری آینه ای داشت.

پوشش عجیب نماینده تهران در جلسه علنی مجلس

محافظت خاص بیژن نوبوی وطن مشاور تهران در مونتاژ علنی مجلس توده ها در بین مشتریان جامعه های اجتماعی تصویری آینه ای داشت.

تأمین: بهتر از ها