مجدی کارشناس پاسخ داد: “اکتسابی شیتیل”.


فرهاد مجیدی پس اجتناب کرده اند شکست تیمش مقابل نساجی در جام حذفی اظهار داشت: تولید دیگری پیش بینی نداریم بازیکنمان گل بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور آن را رد تدریجی. الان همه کارشناسانی کدام ممکن است همراه خود فدراسیون فوتبال کار می کنند می گویند انتخاب داور مناسب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه می گویند داور خطا کرده است.

کارشناس پاسخ داد

فرهاد مجیدی پس اجتناب کرده اند شکست تیمش مقابل نساجی در جام حذفی اظهار داشت: تولید دیگری پیش بینی نداریم بازیکنمان گل بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور آن را رد تدریجی. الان همه کارشناسانی کدام ممکن است همراه خود فدراسیون فوتبال کار می کنند می گویند انتخاب داور مناسب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه می گویند داور خطا کرده است. داوری کدام ممکن است دهه ۸۰ بود، روزی کدام ممکن است ممکن است خودم تفریحی می کردم، پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است محروم شد، الان در تلویزیون بهبود پیدا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر کارشناسی می دهد. ممکن است {نمی دانم} راه آن را انجام دهم.

در همین اتصال همراه خود علی خسروی اجتناب کرده اند اعضای کمیته داوری فدراسیون فوتبال تصمیم گرفتیم. او اظهار داشت: «پاسخ این است اشخاص حقیقی ناشیانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سواد را نمی دهد.

استقلال در جام فدراسیون مقابل نساجی در ضربات پنالتی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شد.

تأمین: اطلاعات ورزشی