مجتمع اقتصادی آرتاول تایر


به گزارش ضربان قلب بازار، بر ایده صورت های پولی گروه اقتصادی آرتاویل تایر، این گره در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۵۸ میلیارد تومان صرف قیمت های اجرایی، نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کرده است.

حدود ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند این قیمت درمورد به حق الزحمه هیئت مدیره گروه اقتصادی آرتاویل تایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومان نیز بابت حق حضور هیئت مدیره در کلاس ها قیمت شده است.

مجتمع صنعتی آرتاول تایر