ما کتابی را ارائه می کنیم که ثبات مدل ها و شاخص ها را ارزیابی می کند


کتاب «ارزیابی مدل‌ها و شاخص‌های پایداری» نوشته دکتر. مریم رباطی، عضو هیأت علمی و پژوهشی و فاطمه رضایی، کارشناس ارشد خاک سنجی و آمایش سرزمین توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

ما کتابی را ارائه می کنیم که ثبات مدل ها و شاخص ها را ارزیابی می کند

این کتاب به منظور ارائه مدل یکپارچه پایداری شهری و ارائه مدل های کاربردی و روش های مدل سازی در ارزیابی پایداری (ارزیابی پایداری) در پنج فصل تنظیم شده است.
ارزیابی پایداری به عنوان فرآیند سازگاری نقش مهمی در تسهیل و ارائه برنامه ریزی یکپارچه ایفا می کند و ابزاری است که تمامی جنبه های انسانی و زیست محیطی توسعه را پوشش می دهد. ارائه رویکردها و مدل‌های کمی و یکپارچه، گام‌های مؤثری را برای تعیین وضعیت فعلی سکونتگاه‌ها به سوی آینده‌ای پایدارتر با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی پیش رو ارائه می‌دهد.
این کتاب به عنوان منبع پیشنهادی برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم و مهندسی محیط زیست – آمایش سرزمین و برنامه ریزی نوشته شده است.