ما بزرگترین ذخیره اسکناس در تاریخ کشور را داریمبر اساس گزارش ها نبض بازارعلی صالح آبادی درباره نوسانات بازار ارز و نحوه مدیریت آن گفت: بیشترین ذخایر ارزی اسکناس در تاریخ کشور را داریم، بنابراین مشکلی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز نداریم. “ما انجام می دهیم.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم در بحث بازار ارز نیما و سازمان ارز افرادی که تقاضای واقعی دارند را به طور کامل تحت پوشش قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراقی که به زودی منتشر می شود چقدر است؟ وی اذعان داشت: این اوراق به صورت پروژه ای است یعنی ابتدا پروژه تعریف می شود و سپس اوراق برای تامین مالی این پروژه منتشر می شود.

صالح آبادی در ادامه با اشاره به اینکه زمان اجرای پروژه مشخص است، ادامه داد: زمان آن معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اسناد به پروژه ای که تعریف می شود بستگی دارد. وثیقه به صورت ارزی است یعنی تاکید می شود که بازپرداخت اصل و سود ارزی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه هایی تعریف و انتخاب می شوند که باید درآمد ارزی و بازدهی قابل قبولی داشته باشند که قابل بازپرداخت ارزی باشد.