مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشوهرم سالهاست کدام ممکن است قهر کرده اند


دل مادرم همراه خود مادرشوهرش روشن نیست، چه کنم؟

مادر و مادرشوهرم سالهاست که قهر کرده اند

خوب پرس و جو:

مادربزرگم سال ها پیش همراه خود مادرم حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه به همان اندازه به فعلی هیچ وقت دلشان پاک نشد. هر اجتناب کرده اند گاهی پدرم با بیرون ما به دیدن مادربزرگم {می رود}. مادرم می گوید مادربزرگ شما همراه خود ما مهربان بود. من می خواهم آرزو می کنم آنها را آشتی دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} چگونه؟

پاسخ:

انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام برای اصلاح خوب اتصال آسیب دیده زمان می برد. به دلیل اجتناب کرده اند هر گونه اقدام عجولانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند اینکه اتصال شخصی را همراه خود مادربزرگتان ترمیم کنید، اتصال شخصی را همراه خود مادربزرگتان ترمیم کنید، اجتناب کرده اند او بخواهید کدام ممکن است با اشاره به رفتار قبلی شخصی دلیل دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گوش دادن به دلایل او سوءتفاهم عجیب و غریب را همراه خود او برطرف کنید. سپس می توانید {به آرامی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون جهت این امتیازات را برای مادرتان دلیل دهید، به طور غیرمستقیم به تعمیر ناراحتی {کمک کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی همراه خود هر ۲ طرف ماجرا به ۱ تعیین کنید رفتار کنید.

اجتناب کرده اند استراتژی مماشات مستقیم بیشترین استفاده را ببرید

پس اجتناب کرده اند گذراندن این مرحله می توانید وارد مرحله مماشات مستقیم شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمانی کدام ممکن است صحیح می شناسید مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ شخصی را به مکانی دعوت کنید. {در این} مونتاژ بیش از حد به امتیازات روی حیله و تزویر در نظر گرفته شده نکنید، گفتگو را به حد خوب جلب رضایت روزمره برسانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است مثبت نشدید طرفین کنار هم قرار دادن صحبت با اشاره به امتیازات زودتر هستند، بیشتر است ورودی نروید. همراه خود این بحث پس اجتناب کرده اند چندین مونتاژ به ترتیب، می توانید مونتاژ ای انجمن دهید کدام ممکن است در آن هر ۲ طرف با اشاره به آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی همراه خود یکدیگر صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی یکدیگر باشند، اما ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است {در این} دوره ها حضور داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ گونه جانبداری برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلافات. کمک. پس اجتناب کرده اند طی این سطوح می توانید برای جلب رضایت های انفرادی این ۲ شخص صمیمی کنار هم قرار دادن شوید به همان اندازه یک بار دیگر معنی جدا برخورد کردن همراه خود یکدیگر را به کف دست آورند.

۵ نکته مهم کدام ممکن است باید به آن کانون توجه کرد

۱- ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است در هر خوب اجتناب کرده اند سطوح اشاره کردن شده ۲ طرف را برای انجام کار تحمل فشار قرار ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر خوب اجتناب کرده اند اعضای خانواده اقدامات مورد نیاز را انجام دهید.

۲- برای راحتی در توسعه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ناراحتی می توانید توصیه کسب گل هر دو پاداش برای هر ۲ مونتاژ را بدهید.

۳. اجتناب کرده اند آنها بخواهید مستقیم صحبت کنند، ۹ طعنه آمیز هر دو بی حال، از درک آنچه طرف مقابل اجتناب کرده اند آن ناراحت است، توسعه آرام شدن را سریع می شود.

۴- اجتناب کرده اند اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه پدرتان بخواهید کدام ممکن است در توسعه این برخوردها دخالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبداری نکنند.

۵- در پایان باید بدانید کدام ممکن است همراه خود تمام این اقدامات قابل دستیابی است هر طرفی تمایلی به شکسته نشده این اتصال نداشته باشد پس بعد اجتناب کرده اند این اقدامات انتخاب بسته شدن را به آنها بسپارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر این اعضای خانواده {در این} زمینه احترام بگذارید. .

نویسنده: فاطمه محمدی | کارشناسی ارشد روانشناسی پزشکی