لیست پرفروش ترین گوشی های سامسونگ ۱۷ ژوئن ۱۴۰۱ + جدولقیمت (تومان)

مدل گوشی


۱.۱۵۰.۰۰۰_۳۹.۶۰۰.۰۰۰

Galaxy S222 Ultra 5G 502 گیگابایت


۶۰۰.۶۰۰.۰۰۰_۳۰.۲۰۰.۰۰۰

Galaxy S222 Ultra 5G 2506 گیگابایت


۹۰۰.۹۰۰.۰۰۰_۲۶.۴۰۰.۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G 122 گیگابایت


۲۲,۰۱۲,۰۲۲

Galaxy Note 2 2 Ultra 5 G 2 2 5 GB


۱۳۰.۱۳۰.۰۰۰_۱۵.۷۰۰.۰۰۰

Galaxy S22 FE 5G 2506 گیگابایت


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy Z Flip3 2506 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۷۰۰.۰۰۰

گلکسی A222 گیگابایت


۷۰۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A222 گیگابایت


۹۰۰.۹۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 5G 152 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 SM 152 گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A520 122 گیگابایت


۵٫۵۵۰٫۰۰۰_۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Galaxy A22 5G 122 گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A32 5G 122 گیگابایت


۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰

Galaxy A32 SM 12 2GB


۸۰۰.۸۰۰.۰۰۰_۶.۶۰۰.۰۰۰

Galaxy M2 2G 12 2GB


۸۰۰.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی A32 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۱۲ گیگابایت


۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۴۴ گیگابایت


۷۰۰.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۳۲ گیگابایت


۵.۵۵۵.۰۰۰_۴.۴۰.۰۰۰

گلکسی A22 گیگابایت


۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰

گلکسی A12 گیگابایت


۶۰۰.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ۳۲ گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A02 با ظرفیت ۳ ۲ گیگابایت


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy A22GB 3GB


قیمت (تومان)

مدل گوشی


۱.۱۵۰.۰۰۰_۳۹.۶۰۰.۰۰۰

Galaxy S222 Ultra 5G 502 گیگابایت


۶۰۰.۶۰۰.۰۰۰_۳۰.۲۰۰.۰۰۰

Galaxy S222 Ultra 5G 2506 گیگابایت


۹۰۰.۹۰۰.۰۰۰_۲۶.۴۰۰.۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G 122 گیگابایت


۲۲,۰۱۲,۰۲۲

Galaxy Note 2 2 Ultra 5 G 2 2 5 GB


۱۳۰.۱۳۰.۰۰۰_۱۵.۷۰۰.۰۰۰

Galaxy S22 FE 5G 2506 گیگابایت


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy Z Flip3 2506 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۷۰۰.۰۰۰

گلکسی A222 گیگابایت


۷۰۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A222 گیگابایت


۹۰۰.۹۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 5G 152 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰

Galaxy A52 SM 152 گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A520 122 گیگابایت


۵٫۵۵۰٫۰۰۰_۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Galaxy A22 5G 122 گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A32 5G 122 گیگابایت


۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰

Galaxy A32 SM 12 2GB


۸۰۰.۸۰۰.۰۰۰_۶.۶۰۰.۰۰۰

Galaxy M2 2G 12 2GB


۸۰۰.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی A32 گیگابایت


۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۱۲ گیگابایت


۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۴۴ گیگابایت


۷۰۰.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ظرفیت ۳۲ گیگابایت


۵.۵۵۵.۰۰۰_۴.۴۰.۰۰۰

گلکسی A22 گیگابایت


۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰

گلکسی A12 گیگابایت


۶۰۰.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A22 با ۳۲ گیگابایت


۵۰۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی A02 با ظرفیت ۳ ۲ گیگابایت


۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰

Samsung Galaxy A22GB 3GB