قیمت ماهی در بازار + جدولقیمت ماهی


عنوان

وزن

قیمت (تومان)


ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی

هر کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰


ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده

هر کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰


ماهی اوزون برون زنده

بالای ۳۰۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰


میگوی دریایی با سر منجمد

سایز ۴۰-۳۱

۱۹۸,۰۰۰


ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم

هر کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰


ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰


ماهی اوزون برون صید شده پرورشی

هر کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰


ماهی شیر بی سرو دم منجمد

هرکیلو

۱۸۸,۰۰۰


میگوی دریایی با سر منجمد

سایز ۵۰-۴۱

۱۸۵,۰۰۰


ماهی راشکو

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۸۰,۰۰۰


ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز M و L

۱۸۰,۰۰۰


ماهی راشکو

بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۷۰,۰۰۰


ماهی شیر خلیج فارس با سرودم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰


ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز S

۱۷۰,۰۰۰


ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک

هر کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰


ماهی شیر با سرو دم منجمد

بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۵۸,۰۰۰


ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۵۰,۰۰۰


ماهی شوریده

بالای ۷۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰


ماهی حلوا سیاه

بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۴۵,۰۰۰


ماهی بچه شیر منجمد

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰


ماهی شوریده

بین ۵۰۰تا ۷۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰


ماهی حلوا سیاه منجمد

سایزXL

۱۴۰,۰۰۰


ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز XL

۱۴۰,۰۰۰


میگوی دریایی با سر منجمد

سایز ۶۰-۵۱

۱۳۸,۰۰۰


ماهی حلوا سیاه

بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۳۵,۰۰۰


ماهی سی بس

بالای ۱۰۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰


ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز L

۱۳۵,۰۰۰


ماهی سی بس منجمد

هر کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰


ماهی سفید دریایی – شمال

بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو

۱۳۰,۰۰۰


ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم

بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۳۰,۰۰۰


ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز M

۱۳۰,۰۰۰


ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز L

۱۳۰,۰۰۰


میگوی پرورشی مخلوط منجمد

سایز mix

۱۲۹,۰۰۰


ماهی راشگو منجمد

سایزL , XL

۱۲۶,۰۰۰


میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX)

هر کیلوگرم

۱۲۲,۰۰۰


ماهی سرخو اصل

بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۲۰,۰۰۰


ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز M

۱۲۰,۰۰۰


ماهی سفید دریایی – شمال

بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو

۱۱۵,۰۰۰


ماهی کفشک

بالای ۱۰۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰


ماهی هامور

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰


ماهی قباد

بالای ۱۰۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰


ماهی کفال – شمال

بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو

۱۱۰,۰۰۰


ماهی سکن با سر و دم

بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۱۰,۰۰۰


ماهی قباد

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰


ماهی کفشک

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰


ماهی هامور

بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰


ماهی کفشک منجمد

سایز XL

۱۱۰,۰۰۰


ماهی کفشک منجمد

سایز L

۱۰۵,۰۰۰


ماهی سرخو اصل

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۱۰۰,۰۰۰


ماهی سنگسر طلایی

بالای ۱۰۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰


ماهی هامور منجمد

سایز XL

۹۹,۰۰۰


میگوی منجمد پرورشی

سایز ۵۱-۶۰

۹۹,۰۰۰


ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه)

هر کیلوگرم

۹۹,۰۰۰


ماهی اردک – شمال

بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو

۹۸,۰۰۰


ماهی همام

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۹۷,۰۰۰


ماهی کفال – شمال

بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو

۹۵,۰۰۰


ماهی شانک

بالای ۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰


ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰


ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰


ماهی سنگسر طلایی منجمد

سایز L

۹۵,۰۰۰


ماهی سنگسر طلایی

بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو

۹۳,۰۰۰


ماهی سرخو منجمد

سایز L

۹۰,۰۰۰


ماهی کوتر دم سبز منجمد

بالای ۱۰۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰


ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای ۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰


میگوی منجمد پرورشی

سایز ۶۱-۷۰

۸۹,۰۰۰


ماهی همام

بالای ۳۰۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰


ماهی سوف – شمال

بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو

۸۵,۰۰۰


ماهی طوطی ماهی

بالای ۱۰۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰


ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰


ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده

بالای ۳۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰


ماهی شهری

بالای ۱۰۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰


ماهی گیش مقوا

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰


ماهی سوف – شمال

بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو

۷۸,۰۰۰


ماهی سکن با سر و دم منجمد

سایز L

۷۸,۰۰۰


ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰


ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای ۳۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰


ماهی سی بریم پرورشی

هر کیلوگرم

۷۶,۰۰۰


ماهی سنگسر (انواع مختلف)

هرکیلو

۷۵,۰۰۰


ماهی کوتر دم سیاه منجمد

بالای ۱۰۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰


ماهی پرستو

بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰


ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بالای ۱۰۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰


ماهی گیش مقوا

بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰


ماهی گیش مقوایی منجمد

سایز L

۷۰,۰۰۰


ماهی آمور زنده

بالای ۱۲۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰


ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰


ماهی کوتر دم سیا و دم سبز

زیره ۱۰۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰


ماهی شهری منجمد

سایز L

۶۹,۰۰۰


ماهی صافی موج دار (بلدرچین)

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰


ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان

بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو

۶۷,۰۰۰


ماهی سرخو عینکی

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰


ماهی پرورشی آمور

بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۶۵,۰۰۰


ماهی سنگسر سایر انواع منجمد

سایز L , M

۶۵,۰۰۰


ماهی میش منجمد

سایز x و سایز xl

۶۵,۰۰۰


ماهی گالیت (خرک )

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰


ماهی حمام ( کبوتر )

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰


ماهی پرورشی آمور

بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۶۲,۰۰۰


ماهی پرورشی کپور زنده

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۲,۰۰۰


ماهی گیش مقوا

بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰


ماهی گیش معمولی منجمد

سایز L

۶۰,۰۰۰


ماهی گیش انواع

بالای ۱۰۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰


ماهی پرورشی روهیتا

هر کیلوگرم

۶۰,۰۰۰


ماهی عروس

بالای ۷۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰


ماهی پرورشی کپور

بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۵۸,۰۰۰


ماهی زبان

هر کیلوگرم

۵۸,۰۰۰


ماهی تیلاپیا پرورشی

هر کیلوگرم

۵۸,۰۰۰


ماهی کپور شمال دریایی

بالای ۴۰۰ گرم

۵۷,۰۰۰


ماهی پرورشی کپور

بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۵۲,۰۰۰


ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )

هر کیلوگرم

۵۰,۰۰۰


ماهی سارم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۴۹,۰۰۰


ماهی سارم

بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو

۴۵,۰۰۰


ماهی سارم صنعتی منجمد

سایزL , XL

۴۵,۰۰۰


ماهی خامه ماهی – زیبا

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۴۴,۰۰۰


ماهی زرده

هر کیلوگرم

۴۲,۰۰۰


ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز L

۴۰,۰۰۰


ماهی طلال منجمد

سایز L

۴۰,۰۰۰


ماهی خامه ماهی – زیبا

بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۳۹,۰۰۰


ماهی بیاح

بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو

۳۸,۰۰۰


ماهی بیگ هد زنده

بالای ۲۰۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰


ماهی پرورشی بیگ هد

بین ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۳۶,۰۰۰


ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز M

۳۵,۰۰۰


ماهی فیتوفاگ زنده

بالای ۱۰۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰


ماهی پرورشی بیگ هد

بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو

۳۳,۰۰۰


ماهی سلطان ابراهیم

بالای ۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰


ماهی پرورشی فیتو فاگ

بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۳۱,۰۰۰


ماهی پرورشی فیتو فاگ

زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو

۲۷,۰۰۰


ماهی کتو

بالای ۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰


ماهی سیم – شمال

هرکیلو

۲۶,۰۰۰


ماهی ساردین جنوب

هر کیلوگرم

۲۶,۰۰۰


ماهی حسون منجمد

سایز L

۲۵,۰۰۰


ماهی حسون

بالای ۴۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰


ماهی کیلکا – شمال

هرکیلو

۲۲,۰۰۰


ماهی حسون منجمد

سایز M

۲۰,۰۰۰


ماهی کیلکا منجمد

هر کیلوگرم

۲۰,۰۰۰