قیمت تیرآهن فولادی امروز ۱۵.۸.۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ قیمت انواع تیرآهن در بازار نسبت به روز گذشته اندکی تغییر کرده است.

قیمت انواع تیرآهن امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

قیمت روز فیلمبرداری

دفتر شعبه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

تیر آهن ۱۲

۱۲ متر

۱۲۲

۲. ۲. ۲. ۲

تیر آهن ۱۴

۱۲ متر

۱۵۰۰

۲۲.۰۲۲

تیر آهن ۱۶

۱۲ متر

۱۵۰۰۰

۳.۰۲۲

تیر آهن ۱۸

۱۲ متر

۲۲۵

۰۲/۰۳/۲۰۰۰

تیر آهن ۲۰

۱۲ متر

۲۲۵۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع

تیر آهن ۲۲

۱۲ متر

۳۵۰۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ از

تیر آهن ۲۴

۱۲ متر

۳۲

۶۳.۹۰۰.۰۰۰

تیر آهن ۲۷

۱۲ متر

۴۴۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیر آهن ۳۰

۱۲ متر

۵۰۰۰

۹۹,۰۰۰,۰۰۰