قیمت آرماتور امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱به گزارش پولز بازار، امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ قیمت انواع اتو در بازار نسبت به روز گذشته اندکی تغییر کرده است.

قیمت انواع آرماتور امروز ۱۹ مرداد

قیمت روز آرماتور

دفتر شعبه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

۶.۵ تقویت کننده در هر کیلوگرم

سیم پیچ

۴.۵

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

دفتر شعبه

۶

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

۱۲ متر

۲.۵

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲ میله در کیلو

۱۲ متر

۱۰۱۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۴ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

۱۲ متر

۱۵۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۶ میله در هر کیلوگرم

۱۲ متر

۱

۲۰۰۰۰۰

۱۸ تقویت کننده در هر کیلوگرم

۱۲ متر

۲۲

۲۰۰۰۰۰

۲۰ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

۱۲ متر

۳۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲ در هر کیلو آرماتور

۱۲ متر

۳

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

۱۲ متر

۴۴

۲۰۰۰۰۰

۲۸ به ازای هر کیلوگرم آرماتور

۱۲ متر

۵۶

۲۰۰۰۰۰

۳۲ میله در هر کیلوگرم

۱۲ متر

۱۵۵

۲۰۰۰۰۰